ټولنيزې رسنۍ - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت