کاري لومړیتوبونه - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت

کاري لومړیتوبونه

بسم الله الرحمن الرحیم