دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
اعلان بست های معاون اداری قوماندانی امنیه و معاونین اداری حوزه های امنیتی تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 اعلان بست های معاون اداری قوماندانی امنیه و معاونین اداری حوزه ها با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست آمرین حوزه های امنیتی پولیس تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست آمریت کنترول منطقوی پولیس تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست آمریت های کشف‎ پولیس تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست های مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه وآمرین جنایی حوزه های امنیتی تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست های معاونین اداری حوزه های پولیس شهرهرات
تاریخ ختم: Mar 18, 2018 به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های معاونین اداری حوزه های امنیتی شهر هرات به رقابت گذاشته میشود. عنوان وظیفه: معاون اداری حوزه وزارت/...
Mar 05, 2018 Mar 18, 2018
اعلان بست های آمرین حوزه های امنیتی پولیس شهرهرات
تاریخ ختم: Mar 18, 2018 به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های آمرین حوزه های امنیتی شهر هرات به رقابت گذاشته میشود. عنوان وظیفه: آمر حوزه وزارت/ اداره: وزارت امور...
Mar 05, 2018 Mar 18, 2018
اعلان بست های آمریت های کنترول منطقوی ‎حوزه های امنیتی پولیس هرات
تاریخ ختم: Mar 18, 2018 به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های آمریت های کنترول منطقوی شهر هرات به رقابت گذاشته میشود. عنوان وظیفه : آمریت های کنترول منطقوی بست:...
Mar 05, 2018 Mar 18, 2018
اعلان بست آمریت های جنایی حوزه های امنیتی پولیس هرات
تاریخ ختم: Mar 18, 2018 به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های مدیریت های جنائی حوزه های امنیتی شهر هرات به رقابت گذاشته میشود. عنوان : مدیریت جنایی بست:...
Mar 05, 2018 Mar 18, 2018
اعلان بست های آمریت های اعاشه قومندانی های امنیه ولایات
عنوان وظیفه: آمر اعاشه ولایتی وزارت/ اداره: وزارت امور داخله موقعیت: یکی از 34 ولایت افغانستان بخش: لوژستیک بست: څارمن/ سمونیار گزارشدهی به: مدیریت عمومی لوژستیک گزارش گیری از: بخش های مربوطه ...
Mar 04, 2018 Mar 17, 2018
پاڼه 1 از 22