دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
اعلان بست های آمریت های کشف و کنترول منطقوی‎ زون ۱۰۱ اسمایی
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم و شایسته در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف این وزارت برای بار نخست امتحان رقابتی (50 )بست مسلکی ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی پولیس زون (101) آسمایی آمریت های کشف و کنترول منطقوی به اعلان...
Nov 23, 2017 Nov 27, 2017
وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (کارمند ثبت معلومات Data Entry Officer) را برای ریاست پاسپورت از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد.
هدف وظیفه: جمع آوری، حصول اطمینان از صحت، درج و ثبت معلومات در دیتابیس، و حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات درج شده در سیستم. تاریخ اعلان: ( 24/8/1396 ) تاریخ ختم اعلان : ( 1/9/1396 ) تعداد بست ها: ( 40...
Nov 18, 2017 Nov 22, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های خدماتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های خدماتی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و پروژه ها) خویش...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
General Manager of Analysis(1).
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( مدیر عمومی تحلیل) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های لوژستیکی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های لوژستیکی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی تدارکاتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های تدارکاتی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های اداری و مالی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های اداری و مالی) خویش را از...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت وارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و تنفیذ قانون
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت وارزیابی از تطبیق استراتیژیها و پالیسی ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پالیسی ها و استراتیژی ها)...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
پاڼه 1 از 20