دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های خدماتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های خدماتی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و پروژه ها) خویش...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
General Manager of Analysis(1).
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( مدیر عمومی تحلیل) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های لوژستیکی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های لوژستیکی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی تدارکاتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های تدارکاتی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های اداری و مالی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های اداری و مالی) خویش را از...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت وارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و تنفیذ قانون
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت وارزیابی از تطبیق استراتیژیها و پالیسی ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پالیسی ها و استراتیژی ها)...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
Logistic (SME) Supply and Sustainment Specialist (2
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 دلو 1395 یعنی 28/01/2017 م تاریخ ختم اعلان 23 دلو 1395 یعنی 13/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی لوژستیک) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Jan 28, 2017 Feb 13, 2017
Human Resources SMEs for Civilianization Program
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 دلو 1395 یعنی 24/01/2017 م تاریخ ختم اعلان 20 دلو 1395 یعنی 10/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی منابع بشری برای پروگرام ملکی سازی)...
Jan 24, 2017 Feb 10, 2017
پاڼه 1 از 20