وروستي خبرونه

نور

د عامه خلکو د پوهاوي په موخه د ملي پولیسو ځانګړی برنامي