داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
قرارداد امور اعمار ساختمان یک منزله
May 30, 2017 -
به ارتباط اعلان امور ساختمان تعمیر دو منزله جدید الاحداث قرارگاه جدید وزارت
May 23, 2017 -
به ارتباط اعلان امور ساختمان تعمیر دو منزله جدید الاحداث قرارگاه جدید وزارت
May 23, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امورترمیمات و رنگمالی تاسیسات ق امنیه هلمند
May 23, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اعمار ساختمانی 5 باب تهانه جات با سیستم برق ضرورت ق سرحدی ولایت پکتیا
May 20, 2017 -
در ارتباط قرارداد امور ترمیمات و رنگمالی مورد ضرورت تاسیسات قوماندانی امنیه ولایت هلمند
May 16, 2017 -
به اراتباط قرارداد اعمار تعمیر جدیدالاحداث بخش اناثیه جندر ق ا بغلان
May 14, 2017 -
به ارتباط اعلان امور تهیه اکمال و جابجانمودن سنگ های موانع جهت تحکیمات
May 13, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور حفر چاه اب اشامیدنی تهیه و نصب الماری های جدید فلزی
May 13, 2017 -
به ارتباط قرارداد اعمار ساختمان دیپوی اعاشوی ق. لغمان
May 13, 2017 -
صفحه 9 از 69