داوطلبی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
به ارتباط قرارداد نشر اعلان اگاهی 15 قلم حبوبات ریاست محابس
Aug 24, 2016 -
به ارتباط قرارداد نشر اعلان اگاهی یک قلم نان خشک ریاست محابس
Aug 24, 2016 -
در مورد اعلان قرارداد 150 دقیقه اسپات ها و اعلانات
Aug 22, 2016 Aug 29, 2016
در مورد اعلان قرارداد به کرایه گرفتن 960 متر مربع زمین موازی برای پوسته ها ی تالاشی دروازه شمالی کابل
Aug 22, 2016 Sep 05, 2016
در مورد اعلان قرارداد به کرایه گرفتن یک در بند حویلی ضرورت تیم تذکره الکترونیکی واقع ناحیه هشتم شهر کابل
Aug 22, 2016 Sep 05, 2016
در مورد اعلان قرارداد به کرایه گرفتن یک در بند حویلی ضرورت ریاست محترم پولیس محلی واقع شیر پور ناحیه دهم
Aug 22, 2016 Aug 23, 2016
در ارتباط اعلان قرارداد به کرایه گرفتن یک در بند حویلی ضروت اداره توزیع تذکره الکترونیکی
Aug 21, 2016 Aug 27, 2016
در ارتباط به اعلان قرارداد 25 قلم چاپ لکچر نوت ها
Aug 21, 2016 Aug 28, 2016
به ارتباط قرارداد به کرایه گرفتن یک دربند حویلی کرایی ضرورت قوماندانی ع جلب و جذب
Aug 21, 2016 Aug 27, 2016
به ارتباط قرارداد نشر اعلان اگاهی حفظ ومراقبت
http://moi.gov.af/Content/images/UNtitled.png
Aug 21, 2016 -
صفحه 8 از 57