داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
امور کانکریت ریزی میدان تعلیمی،و سرک فرعی ق مرکز تربیوی پولیس ملی ضرورت سال 1392 وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 15, 2013
اعمار ترمیمات و رنگمالی ریاست مبارزه با جرایم سنگین ،ریاست تروریزم ،مدیرت املاک ریاست تعمیرات ،ریاست مالی و بودجه ،ریاست مبارزه با جرایم جنائی،معینیت تآمینات ، ق اکادمی پولیس و ق تعلیم و تربیه ضرورت سال 1392
Jul 01, 2013 Jul 13, 2013
9 قلم تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 13, 2013
11 قلم واتر پمپ های مختلف النوع ، سویچ های تانک فشار و کیبل فولادی ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
ساختمان،ترمیمات،تهیه و اکمال امورات ساختمان ضرورت سال 1392 ریاست مبارزه با جرایم جنائی ، آمریت دایره مرکز،ریاست ع رسیده گی به حوادث ریاست پولیس محلی و ریاست ع مبارزه علیه تروریزم
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
یک در بند حویلی واقع کارته سه مورد ضرورت سال 1392 ق کندک محافظت پارلمان زون 101 آسمائی ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 22, 2013
ساختمان،ترمیمات،تهیه و اکمال امورات ساختمان ضرورت سال 1392 قوماندانی حمایوی مرکز لوژستیک ، ریاست ع لوژستیک ، قوماندانی لوای انتقالات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 21, 2013
سه قلم مواد اعاشوی ( شیر خشک ، روغن و آرد گندم ) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
42 قلم تجهیزات ورکشاپ ها ضرورت سال 1392 آمریت اقلام عمده ریاست اکمالات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
یک قلم برنج سیله کلان پاکستانی ضرورت سال 1392 ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 22, 2013
صفحه 57 از 66