داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار گلخانه ، ترمیمات، پارتیشن و رنگمالی ضرورت سال 1392 ریاست عمومی استخبارات وزرات امور داخله
Apr 09, 2013 Apr 28, 2013
ساختمان سایه بان وسایط ، بلند بودن دیوار ساختمان و ذخیره روغنیات ضرورت سال 1392 قوماندانی قطعات محافظت قضات
Apr 09, 2013 Apr 28, 2013
80 قلم ادویه جات و مالزمه طبی ضرورت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله
Apr 07, 2013 May 01, 2013
(42) قلم تجهیزات و لوازم سپورتی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه مدیریت ع اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امورداخله
Apr 06, 2013 Apr 10, 2013
دو قلم مواد محروقاتی (چوب سوخت بلوط پوستدار خشک و چوب سوخت ارچه) ضرورت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خنه ها وزارت امور داخله
Apr 06, 2013 Apr 24, 2013
دو قلم عینیات رنگ بوت و برس بوت ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه مدیریت ع اکمالات ریاست ع لوژستیک
Apr 06, 2013 Apr 09, 2013
یک قلم مواد محروقاتی(گاز مایع) ضرورت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خانه ها وزارت امور داخله
Apr 06, 2013 Apr 24, 2013
399 قلم ادویه طبی ضرورت سال 1392 ریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله
Apr 06, 2013 Apr 23, 2013
17 قلم وسایل و تجهیزات مخابروی ضرورت سال 1392 ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله
Apr 01, 2013 Apr 02, 2013
سه قلم مواد اعاشوی شامل (نان خشک سیلو،کیک و تخم مرغ ) ضرورت سال 1392 ریاست عمومی محابس و قیف خانه ها
Apr 01, 2013 Apr 23, 2013
صفحه 57 از 61