داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
141 قلم افزار کار و پرزه جات ترمیماتی ضرورت سال 1392 ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله
Jun 09, 2013 Jun 22, 2013
شش قلم عینیات مفروشاتی ضرورت سال 1392 آمریت مفروشات ریاست اکمالات ریاست ع لوژسیتک وزارت امور داخله
Jun 03, 2013 Jun 22, 2013
11 عینیات مفروشاتی ضرورت سال 1392 آمریت مفروشات ریاست اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Jun 03, 2013 Jun 22, 2013
سه قلم عینیات البسوی و پنجاه و دو قلم مواد اعمالاتی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست ع اکمالات وزارت امور داخله
Jun 03, 2013 Jun 23, 2013
بلبورد های تبلیغاتی مورد ضرورت سال 1392 ریاست مطبوعات وزارت امور داخله
Jun 03, 2013 Jun 24, 2013
چهار قلم عینیات البسوی (چادر گاچ،چادر مرینه ،پوز پیچ و دستکش چرمی) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست ع اکمالات ریاست ع لوژستیک
Jun 02, 2013 Jun 11, 2013
یک قلم دوشک پخته ئی معه بالشت ضرورت سال 1392 آمریت البسه ریاست اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
May 26, 2013 Jun 11, 2013
رنگمالی و ترمیمات تعمیر چهار منزله سابقه قرارگاه وزارت ضرورت سال 11392 ریاست تعمیرات
May 20, 2013 Jun 09, 2013
41 قلم لوازم و سامان برق ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
May 13, 2013 May 18, 2013
66 قلم مواد افزار کار ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امورداخله
May 13, 2013 Jun 01, 2013
صفحه 57 از 65