داوطلبی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
نو قلم ماشین آلات تشخیصیه طبی ضرورت سال1391 ق دیپوی طبی ریاست صحیه
Nov 06, 2012 Nov 11, 2012
اعمار منزل سوم طعامخانه قرارگاه وزارت امور داخله
Oct 21, 2012 Oct 05, 2012
چهار قلم عینیات مفروشاتی ضرورت سال1391 ریاست ع لوژستیک وزارت امورداخله
Oct 21, 2012 Nov 08, 2012
چهار قلم مواد اعاشوی ضرورت سال 1391 آمریت اعاشه مدیریت ع اکمالات
Oct 21, 2012 Nov 03, 2012
اعمار تعمیر هفت منزله ضرورت سال 1391 معینیت تأمینات وزارت امورداخله
Oct 21, 2012 Nov 07, 2012
9 قلم وسایل ووسایط اطفائیوی ضرورت سال 1391 ریاست ع رسیدگی به حوادث و اطفائیه
Oct 08, 2012 -
چاپ 17 عنوان کتب مسلکی و آموزشی ضرورت سال 1391 مدیریت اکمال لوژستیک قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت امورداخله
Oct 08, 2012 Nov 05, 2012
نصب و منتاژ دو پایه دستگاه نان پزی ساخت ایران در آمریت صناعتی محابس مرکزی ضرورت سال 1391 ریاست ع محابس
Oct 08, 2012 Oct 23, 2012
ده باب غرفه های زرهی ضرورت سال 1391 ریاست تعمیرات وزارت امورداخله ج.ا.ا
Oct 08, 2012 Oct 20, 2012
9 قلم وسایل ووسایط اطفائیوی ضرورت سال 1391 ریاست ع رسیدگی به حوادث و اطفائیه
Oct 08, 2012 Oct 23, 2012
صفحه 56 از 57