داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دوقلم مواد اعاشوی شامل(کیک و تخم مرغ) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه مدیریت عمومی اکمالات ریاست عمومی لوژستیک
Apr 01, 2013 Apr 23, 2013
یک در بند حویلی واقع کارته پروان ضرورت ریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله
Mar 23, 2013 Apr 07, 2013
یک درحویلی واقع ناحیه چهارم ضرورت سال1392 ریاست امور پارلمانی وزارت امور داخله
Mar 23, 2013 Apr 07, 2013
14 قلم حبوبات و مواد اعاشوی و 25 قلم ترکاری و میوه تازه ضروت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خانه وزارت امور داخله
Mar 23, 2013 Apr 10, 2013
دو قلم عینیات البسوی (جاکت زمستانی و روجائ سفید) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Mar 23, 2013 Mar 30, 2013
دو قلم صابون (صابون کالا شوئی و صابون دست شوئی ) ضرورت سال1392 آمریت اکماال البسه ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Mar 23, 2013 Apr 06, 2013
یک در بند حویلی واقع کلوله پشته مورد ضرورت سال 1392 ادراه تذکره الیکترونیکی
Mar 23, 2013 Mar 30, 2013
29 عراده وسایط حمل و نقل پرسونل ضرورت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله
Mar 19, 2013 Apr 07, 2013
شش قلم مواد چرب کننده و پمپ استیشن ضرورت آمریت ممر و محروقات مدیریت ع اکمال
Nov 21, 2012 Dec 08, 2012
اعمار منزل سوم طعامخانه قرارگاه وزارت امور داخله
Nov 21, 2012 Dec 08, 2012
صفحه 56 از 59