داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
سه قلم مواد اعاشوی ( شیر خشک ، روغن و آرد گندم ) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
42 قلم تجهیزات ورکشاپ ها ضرورت سال 1392 آمریت اقلام عمده ریاست اکمالات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
یک قلم برنج سیله کلان پاکستانی ضرورت سال 1392 ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 22, 2013
12 قلم اجناس البسه باب اطفائیوی ضرورت سال 1392 ریاست ع رسیده گی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله
Jun 15, 2013 Jun 26, 2013
12 قلم اجناس البسه باب اطفائیوی ضرورت سال 1392 ریاست ع رسیده گی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله
Jun 15, 2013 Jun 26, 2013
80 قلم ادویه جات و ملزمات طبی ضرورت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خانه وزارت امور داخله
Jun 10, 2013 Jun 25, 2013
امور ترمیمات و رنگمالی قوماندانی ع تعیلیم و تربیه و قوماندانی قطعه رجال برجسته وزارت امور داخله
Jun 10, 2013 Jun 26, 2013
اعمار تعمیر سه منزله ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jun 10, 2013 Jun 25, 2013
امور تهیه انتقال و جابجا نمودن کانتینر و کانکس های مختلف النوع ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jun 10, 2013 Jun 25, 2013
70 باب غرفه های زرهی ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jun 10, 2013 Jul 03, 2013
صفحه 56 از 65