داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دو قلم گوشت (گاو استخواندار و گوسفند استخواندار) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه مدیریت ع اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Apr 23, 2013 May 04, 2013
سه قلم کریدیت کارت های مختلف النوع ضرورت سال 1392 ریاست ع مخابره و تکنالوژی وزارت امور داخله
Apr 17, 2013 Apr 24, 2013
سه باب غرفه های زرهی ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Apr 17, 2013 Apr 30, 2013
یک در بند حویلی واقع فتح الله مورد ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Apr 17, 2013 Apr 30, 2013
یک دربند حویلی واقع شیر پور ضرورت سال 1392 ریاست پولیس محلی
Apr 17, 2013 Apr 22, 2013
158 قلم مواد آبرسانی ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Apr 17, 2013 May 06, 2013
7 قلم میوه تازه ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه مدیریت ع اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Apr 15, 2013 May 01, 2013
25 قلم مواد و تجهیزات نشراتی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه مدیریت ع اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Apr 15, 2013 May 08, 2013
2 قلم عینیات البسوی (بوت سیاه نیمساق افسری چرمی و بو سیاه زنانه چرمی ) ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه مدیریت ع اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Apr 15, 2013 May 08, 2013
34 قلم تونر های مختلف النوع ضرورت سال 1392 ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله
Apr 14, 2013 Apr 16, 2013
صفحه 56 از 61