داوطلبی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار منزل سوم طعامخانه قرارگاه وزارت امور داخله
Oct 21, 2012 Oct 05, 2012
چهار قلم عینیات مفروشاتی ضرورت سال1391 ریاست ع لوژستیک وزارت امورداخله
Oct 21, 2012 Nov 08, 2012
چهار قلم مواد اعاشوی ضرورت سال 1391 آمریت اعاشه مدیریت ع اکمالات
Oct 21, 2012 Nov 03, 2012
اعمار تعمیر هفت منزله ضرورت سال 1391 معینیت تأمینات وزارت امورداخله
Oct 21, 2012 Nov 07, 2012
9 قلم وسایل ووسایط اطفائیوی ضرورت سال 1391 ریاست ع رسیدگی به حوادث و اطفائیه
Oct 08, 2012 -
چاپ 17 عنوان کتب مسلکی و آموزشی ضرورت سال 1391 مدیریت اکمال لوژستیک قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت امورداخله
Oct 08, 2012 Nov 05, 2012
نصب و منتاژ دو پایه دستگاه نان پزی ساخت ایران در آمریت صناعتی محابس مرکزی ضرورت سال 1391 ریاست ع محابس
Oct 08, 2012 Oct 23, 2012
ده باب غرفه های زرهی ضرورت سال 1391 ریاست تعمیرات وزارت امورداخله ج.ا.ا
Oct 08, 2012 Oct 20, 2012
9 قلم وسایل ووسایط اطفائیوی ضرورت سال 1391 ریاست ع رسیدگی به حوادث و اطفائیه
Oct 08, 2012 Oct 23, 2012
23 قلم ظروف اعاشوی ضرورت سال 1391 ریاست ع لوژستیک وزارت امورداخله ج.ا.ا
Oct 04, 2012 Oct 17, 2012
صفحه 56 از 57