داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
5 قلم وسایل و تجهیزات مخابروی ضرورت سال 1392 ریاست ع مخابره و تکنالوژی وزارت امور داخله
Jul 03, 2013 Jul 24, 2013
اعمار ترمیمات ریاست ع لوژستیک ،ق قطعات خاص حالات بحرانی ،ریاست ع قطعات خاص ، ق لوای خاص عملیاتی، ق ع جلب و جذب و ریاست ع مبارزه علیه تروریزم ضرورت سال 1392 وزارت امورداخله
Jul 01, 2013 Jul 15, 2013
یک قلم کمپل افرادی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 06, 2013
امور کانکریت ریزی میدان تعلیمی،و سرک فرعی ق مرکز تربیوی پولیس ملی ضرورت سال 1392 وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 15, 2013
اعمار ترمیمات و رنگمالی ریاست مبارزه با جرایم سنگین ،ریاست تروریزم ،مدیرت املاک ریاست تعمیرات ،ریاست مالی و بودجه ،ریاست مبارزه با جرایم جنائی،معینیت تآمینات ، ق اکادمی پولیس و ق تعلیم و تربیه ضرورت سال 1392
Jul 01, 2013 Jul 13, 2013
9 قلم تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست اکمالات ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 13, 2013
11 قلم واتر پمپ های مختلف النوع ، سویچ های تانک فشار و کیبل فولادی ضرورت سال 1392 ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
ساختمان،ترمیمات،تهیه و اکمال امورات ساختمان ضرورت سال 1392 ریاست مبارزه با جرایم جنائی ، آمریت دایره مرکز،ریاست ع رسیده گی به حوادث ریاست پولیس محلی و ریاست ع مبارزه علیه تروریزم
Jul 01, 2013 Jul 20, 2013
یک در بند حویلی واقع کارته سه مورد ضرورت سال 1392 ق کندک محافظت پارلمان زون 101 آسمائی ریاست تعمیرات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 22, 2013
ساختمان،ترمیمات،تهیه و اکمال امورات ساختمان ضرورت سال 1392 قوماندانی حمایوی مرکز لوژستیک ، ریاست ع لوژستیک ، قوماندانی لوای انتقالات وزارت امور داخله
Jul 01, 2013 Jul 21, 2013
صفحه 56 از 66