داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
در ارتباط به اعلان قرارداد امور ترمیمات اساسی دو پایه جنراتور 400 کیلوات ق. ا. بامیان
Oct 10, 2017 -
در ارتباط به اعلان قرارداد امور ساختمان پارتیشن دیپوی زیرزمینی تحکیمات ولسوالی سیاگرد ق.پروان
Oct 08, 2017 -
در ارتباط به اعلان قرارداد امور ترمیمات اساسی دوپایه جنراتور
Oct 07, 2017 -
به ارتباط اعلان امورساختمان دیوار احاطه ریاست ترافیک ..
Oct 01, 2017 -
به ارتباط اعلان مجدد قراداد امور ساختمان اتاق بخاطر تبدیلی لباس مورد ضورت حوزه ها امنیتی ....
Sep 30, 2017 -
در ارتباط به اعلان قرارداد تکت طیاره پرواز های ماهانه پرسونل قطعه خاص 444
Sep 18, 2017 -
در ارتباط به اعلان مجدد قرارداد امور اعمار ساختمان تعمیر جدیدالا احداث بخش جندر ق ولایت فراه
Sep 11, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد کورس ها امورزشی انگلیسی و کمپوتر
Sep 10, 2017 -
به ارتباط اعلان قراداد امور حفر یک حلقه چاه اب اشامیدنی و دیپوی زیرزمینی
Sep 05, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اکمال لوازم تحکیماتی پوسته های امنیتی مسیر شاهراه بغلان کندز
Aug 21, 2017 -
صفحه 4 از 69