داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
در ارتباط اعلان مجدد قرارداد امور ساختمان 5 باب تهانه جات پولیس سرحدی ولایت پکتیا
Jul 05, 2017 -
در ارتباط اعلان قرارداد امور اعمار ساختمان 8 باب تهانه جات با سیستم برق و سیستم ابرسانی ق.پولیس سرحدی هلمند
Jul 05, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمان اتاق بخاطر تبدیلی لباس مورد ضرورت حوزهای ذیل
Jul 02, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد سه قلم اشتهارات ریاست حقوق بشر امور زنان و اطفال
Jul 02, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد تخته سفید دیواری تبلیغاتی برای مکاتب
Jun 20, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد تخته سفید دیواری تبلیغاتی برای مکاتب
Jun 20, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد 300 قلم کتب های مختلف النوع ضرورت ق تعلیم و تربیه
Jun 20, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد پنچ قلم تجهیزات امور مطبوعاتی مورد ضرورت ریاست مطبوعات
Jun 20, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمان ذخیره تیل 50 هزار لیتره ق زون 101 اسمایی کابل
Jun 15, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور یک سلسله تعدیلات در شفاخانه 20 بستر زون 505 هلمند
Jun 14, 2017 -
صفحه 3 از 65