داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
به ارتباط اعلان 12 قلم تجهیزات و لوازم اطفایوی
Jul 15, 2017 -
در مورد اعلان قرارداد امور ساختمان تعمیر جدیدالاحداث بخش جندر ، تعمیر کوچک تالاشی و .....
Jul 13, 2017 -
به ارتباط اعلان 19 قلم تونر های مختلف النوع ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی
Jul 11, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اعمار ساختمان تهانه جات ق لوا نمر یک پولیس سرحدی ننگرهار
Jul 09, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمان تعمیر جدید الاحاث جندر اکادمی پولیس
Jul 09, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد سه قلم اشتهارات ریاست حقوق بشر امور زنان و اطفال
Jul 08, 2017 -
در ارتباط اعلان امور ساختمان تعمیر جدید الاحداث بخش جندر ،کودکستان ،سیستم برق، سیستم ابرسانی حوص اب بازی
Jul 08, 2017 -
به رتباط اعلان 26 قلم تجهیزات و مواد نشراتی ریاست طبع و نشر پولیس
Jul 08, 2017 -
در ارتباط به اعلان قرارداد 35 قلم لوازم سپورتی مورد ضرورت ریاست لوژستیک
Jul 08, 2017 -
به ارتباط اعلان مجدد قرارداد امور اعمار ساختمان دیپوی اعاشوی پولیس سرحدی ولایت ننګرهار
Jul 05, 2017 -
صفحه 2 از 65