داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
به ارتباط اعلان قراداد امور حفر یک حلقه چاه اب اشامیدنی و دیپوی زیرزمینی
Sep 05, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اکمال لوازم تحکیماتی پوسته های امنیتی مسیر شاهراه بغلان کندز
Aug 21, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد 145 قلم ادویه ، ملزمه های لابراطواری مورد ضرورت ریاست خدمات صحیهAn
Aug 13, 2017 -
به ارتباط اعلان امور ساختمان ذخیره 32000 لیتره اب حفر یک چاه اب اشامیدنی واقع کپسن
Aug 06, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد حفر 9 حلقه چاه اب اشامیدنی مدیریت محبس ولایت کاپیسا
Aug 06, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ترمیمات و رنگمالی تعمیر قوماندانی کندک پولیس سرحدی
Aug 06, 2017 -
به ارتباط اعلان امور ساختمان ذخیره اب اشامیدنی 27000 لیتره در حوزه هفدهم شهر کابل
Jul 31, 2017 -
به ارتباط قرارداد امور اعمار ذخیره 100000 ضرورت ق امنیه ولایت میدان وردگ
Jul 25, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق اب اشامیدنی کوبه بی مورد ضرورت پولیس سرحدی ننگرهار
Jul 24, 2017 -
در ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمان ذخیره اب اشامیدنی 32000 و حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی ضرورت لوا نمبر 5 امن و نظم عامه ولایت هلمند
Jul 23, 2017 -
صفحه 2 از 66