اعلانات اگاهی عامه قراردادهای وزارت امور داخله از بابت سال 1392

تاریخ نشر: Oct 05, 2013

تاريخ خاتمه: Oct 31, 2013

سند داوطلبی: Download Document



محتوايات:

 

اعلان اګاهی پنج عراده وسایط زرهی لند کروزرضرورت ریاست ع لوژستیک

اعلان اگاهی یازده قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امورداخله سال 92

 

 

ااعلان اگاهی 28 قلم تجهیزات ورکشاپ ها مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امورداخله

علان اگاهی خدمات عملیاتی شبکه ناک انترنت ضرورت ریاست ع مخابره و تکنالوژی وزارت امور داخله سال 1392

 

اعلان اگاهی 11 قلم عینیات مفروشاتی ضرورت ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله

 

  اعلان اگاهی هفت قلم اجناس اطفاییوی ضرورت ریاست ع رسیدگی با حوادث واطفاییه

 

 12قلم اجناس البسه باب اطفاییوی ضرورت ریاست  ع رسید گی با حوادث واطفاییه  وزارت امور داخله

 

شش پایه ماشین اکسری و16 پایه دروازه تلاشی ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امورداخله

 

 

14 قلم وسایل تشخیصیه لابراتواری ضرورت سال 1392 ریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله

یک  قلم تجهیزات نظامی ضرورت سال 1392 ریاست عمومی لوژستیک  وزارت امورداخله

                           امور حفظ ومراقبت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث واطفاییه

هشت قلم تجهیزات کمپیوتری مورد ضرورت سال 1392 قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله

15 عراده وسایط 303 حمل و نقل پرسونل ق مرکز تربیوی پولیس ملی

141 قلم افزار کار و پرزه جات ترمیماتی ضرورت سال 1392 ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله

هشت قلم رنگ ماشین های فوتو کاپی ضرورت سال 1392 قوماندانی ع تعلیم و تربیه

دو نوع موتر تیز رفتار ضرورت سال 1392 معاونیت محافظت رجال برجسته

20 قلم وسایل و تجهیزات مخابروی و تکنالوژی ضرورت سال 1392 ریاست ع محابس و توقیف خانه ها

امور اکمال و تهیه مبلایل و فلتر های جنراتور قطعه 333 قطعه عملیاتی  

امور ساختمانی و احاطه دیوار و برج پهره داری قطعه 474 واقع قلعه مراد بیک ولسوالی شکر دره

9 قلم تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت سال 1392 ریاست ع لوژستیک

22  قلم عینیات مفروشاتی ضرورت سال 1392 ریاست ع لوژستیک

12 تجهیزات سپورتی ضرورت سال 1392 ق ع تعلیم و تربیه وزارت امور داخله

35 عینیات  مطبوع و غیر مطبوع ضرورت  سال 1392 معاونیت رجال برجسته وزارت امور داخله

یک قلم دوشک  پخته ئی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال البسه ریاست اکمالات وزارت امور داخله

هشت قلم عینیات مفروشاتی ضرورت سال 1392 آمریت مفروشات ریاست اکمالات  وزارت امور داخله

ایجابات تد ابیر امنیتی مورد ضرورت سال ‍۱۳۹۲ وزارت امور داخله

ایجابات تدابیر امنیتی

 36 قلم وسایل و تجهیزات کمره های امنیتی و کنترولی مورد ضرورت سال 1392 ریاست مخابره و تکنالوژی وزارت امور داخله

قرارداد شش قلم عینیات مفروشاتی ریاست ع لوژستیک سال 1392 وزارت امور داخله

امور ساختمانی برج پهره داری ریاست ثبت احوال نفوس ، تخریب اتاق سابقه  ق تولی امنیتی ............اکادمی پولیس 

امور ساختمانی برج پهره داری ریاست ثبت احوال نفوس ، تخریب اتاق سابقه  ق تولی امنیتی ............اکادمی پولیس 

پنج قلم وسایل و تجهیزات مخابروی ضرورت سال 1392 ریاست ع  مخابره و تکنالوژی وزارت امور داخله

هفت قلم میوه تازه  ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه ریاست اکمالات ریاست ع لوژستیک  وزارت امور داخله  جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

یک قلم برنج سیله کلان پاکستانی ضرورت سال 1392 آمریت اکمال اعاشه ریاست اکمالات ریاست ع  لوژستیک وزارت امور داخله جمهوری  اسلامی افغانستان