داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
به ارتباط قرارداد امور اعمار ذخیره 100000 ضرورت ق امنیه ولایت میدان وردگ
Jul 25, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد حفر یک حلقه چاه عمیق اب اشامیدنی کوبه بی مورد ضرورت پولیس سرحدی ننگرهار
Jul 24, 2017 -
در ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمان ذخیره اب اشامیدنی 32000 و حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی ضرورت لوا نمبر 5 امن و نظم عامه ولایت هلمند
Jul 23, 2017 -
به ارتباط اعلان دوقلم اجناس شامل (چتری دخترانه و بوتل اب) مورد ضرورت ریاست حقوق بشر
Jul 23, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد 77 قلم وسایل و تجهیزات مختلف النوع شبکه ناک
Jul 15, 2017 -
به ارتباط اعلان 12 قلم تجهیزات و لوازم اطفایوی
Jul 15, 2017 -
در مورد اعلان قرارداد امور ساختمان تعمیر جدیدالاحداث بخش جندر ، تعمیر کوچک تالاشی و .....
Jul 13, 2017 -
به ارتباط اعلان 19 قلم تونر های مختلف النوع ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی
Jul 11, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اعمار ساختمان تهانه جات ق لوا نمر یک پولیس سرحدی ننگرهار
Jul 09, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمان تعمیر جدید الاحاث جندر اکادمی پولیس
Jul 09, 2017 -
صفحه 1 از 65