داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
در ارتباط به اعلان قرارداد تکت طیاره پرواز های ماهانه پرسونل قطعه خاص 444
Sep 18, 2017 -
در ارتباط به اعلان مجدد قرارداد امور اعمار ساختمان تعمیر جدیدالا احداث بخش جندر ق ولایت فراه
Sep 11, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد کورس ها امورزشی انگلیسی و کمپوتر
Sep 10, 2017 -
به ارتباط اعلان قراداد امور حفر یک حلقه چاه اب اشامیدنی و دیپوی زیرزمینی
Sep 05, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اکمال لوازم تحکیماتی پوسته های امنیتی مسیر شاهراه بغلان کندز
Aug 21, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد 145 قلم ادویه ، ملزمه های لابراطواری مورد ضرورت ریاست خدمات صحیهAn
Aug 13, 2017 -
به ارتباط اعلان امور ساختمان ذخیره 32000 لیتره اب حفر یک چاه اب اشامیدنی واقع کپسن
Aug 06, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد حفر 9 حلقه چاه اب اشامیدنی مدیریت محبس ولایت کاپیسا
Aug 06, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ترمیمات و رنگمالی تعمیر قوماندانی کندک پولیس سرحدی
Aug 06, 2017 -
به ارتباط اعلان امور ساختمان ذخیره اب اشامیدنی 27000 لیتره در حوزه هفدهم شهر کابل
Jul 31, 2017 -
صفحه 1 از 66