رویدادهای پولیسی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان