پولیس ملی افغان و تطبیق قانون - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان