اعلان کاریابی د ربخش های تذکره الکترونیکی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان