معینیت تامیناتی

زنده گی نامه محترم معین تامینات

محترم محمد حمید طهماسی فرزند مرحوم حاجی مدیر جمعه خان طهماسی درسال 1358 ه ش در یک خانواده دیندار و روشنفکر در ولسوالی جغتو ولایت غزنی متولد شده است.
 
پدرمحترم، طهماسی یکی از شخصیت های فرهنگی، با رسوخ و کارمند دولت بوده  و خدمات شایانی را در جهت غنامندی علم و فرهنگ در جامعه انجام داده است.
 
محترم طهماسی تعلیمات ثانوی خوش را در ولایت غزنی به پایان رسانیده و تحصیلات عالی دوره لیسانس خود را در سال 1384 در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل و تحصیلات ماستری خویش را در رشته حقوق در سال 1393 به پایان رسانیده است.
 
محترم طهماسی، در مراکز علمی کشور تدریس مضامین جزایی را بعهده داشته است.

محترم طهماسی از سال 1393 تا سال 1395 بحیث ریس تفتیش و بررسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اجرای وظیفه نموده است.

وی از سال 1389 – 1392 مشاور ارشد امور حقوقی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی "برنامه حکومتداری محلی ملل متحد" اجرای وظیفه نموده است.

در بین سال های 1386 و 1387 آمر ارشد حقوق و حاکمیت قانون در فتر ملل متحد "یونما" اجرای وظیفه نموده است.

موصوف به حیث مستنطق، سارنوال تحقیق، تعقیب قضایی، آمریت تحقیق جرایم از سال 1383 – 1386 اجرای وظیفه نمود.

محترم طهماسی دو اثر تحقیقی تحت عنوان حقوق اطفال از دیدگاه قوانین ملی و اسناد بین المللی و بررسی تخلفات اطفال در قوانین افغانستان و ایران و اسناد بین المللی را به رشته تحریر درآورده است.
موصوف همچنان چندین مقالات حقوقی را به رشته تحریر درآورده که در نشریه های داخلی اقبال چاپ یافته است.
 
محترم محمد حمید طهماسی در ماه عقرب سال 1395 طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان بحیث معین تامیناتی به رتبه مافوق ملکی تعین گردیده است.


معینیت تامیناتی

انکشاف متداوم قابلیت ها و ارتقای ظرفیت های مادی و لوژستیکی و تخنیکی ، در یافت راهکار های مناسب و موثر در خصوص بهبود وضع معیشتی و زندگی پرسونل پولیس و فامیل های آنان ، اراییه خدمات مناسب و صحی برای پرسونل پولیس و مواظبت از فامیل های شهدا عزیز ، بهبود در کیفیت تجهیزات ، سلاح وسایل و سایط پولس اعمار ساختمان ها و فراهم آوری تسهیلات ضروری مطابق پلان پولیس ملی ، دریافت منابع برای تهیه مسکن برای پولیس ملی ، جستجوی منابع برای ارایه خدمات اضافی ، تامین کرایه و سفریه ، ارزیابی برنامه های امتیازات پولیس ( ازدیاد معاش و امتیازات مسلکی و منطقوی) تنظیم امور مالی و تدارکاتی و بودجه بر اساس برنامه ، شفافیت و حسابدهی ، تحقق اولویت های جلالتماب محترم وزیر امور داخله.

ریاست مالی و بودجه یک ارگان مرکزی اداره کننده خدمات مالی وزارت امور داخله بوده که تحت اثر معینیت تامیناتی وظایف خویش را انجام میدهد.بودجه سالانه این وزارت را ترتیب و غرض دفاعیه و طی مراحل بعدی به وزارت مالیه ارسال میدارد.بعد از تصویب پارلمان و توشیح رییس جمهوری و تکثیر آن از جانب وزارت مالیه عنوانی این وزارت تخصیص منظور شده را تحت نظر کمیسیون طور ماهوار به تمام واحد های بودجوی تکثیر می نماید.
 
پولیس ملی به گونه وسیع توسط جامعه جهانی تمویل میگردد. وجوه تمویل شده توسط UNDP/LOTFA اداره میشود.بیشتر وجوه تمویل شده را معاشات پولیس در بر میگیرد.
 
در سال 1392 وزارت امور داخله پروژه های انکشافی ذیل را در بسیاری از بخش های کشور شروع و بعضی را به اتمام رسانیده است:
 
هفت تعمیر اطفاییه در ولایات بلخ، کاپیسا، سرپل، فراه، پروان، لغمان و تخار اعمار گردیده؛
ذخیره گاهای تیل در ولایات کابل، ننگرهار و دایکندی اعمار گردیدند؛
تعمیر شهدا و معلولین در شهرک پولیس اعمار گردید؛
کار ساخت شش تعمیر زندان های بامیان، لوگر، سمنگان، غور، بدخشان  و وردک در سال 1392 آغاز گردید؛
به منظور تعمیر دفاتر تذکره الکترونیکی قراردادی امضا گردید و کار ساخت این دفاتر آغاز گردید تا حال تقریبا 30 % کار تعمیر این دفاتر به اتمام رسیده است. 
به تعداد 11 مرکز اطفائیه در شهرکابل اعمار گردید؛
وزارت امور داخله به تعداد 30 پوسته پولیس را در چندین ولایت کشور تعمیر نموده است؛