معینیت تامیناتی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

معینیت تامیناتی

زنده گی نامه محترم معین تامینات

محترم محمد حمید طهماسی فرزند جمعه خان درسال 1358 ه ش در یک خانواده دیندار و روشنفکر در ولسوالی جغتو ولایت غزنی به دنیا آمد.
 
پدر محترم طهماسی یکی از بزرگان سیاسی و قومی و یک شخص با رسوخ بوده که خدمات شایانی را در جهت غنامندی علم و فرهنگ در جامعه انجام داده است.
 
محترم طهماسی درسال 1373 از لیسه عالی استاد بعدالغفور سلطانی ولایت غزنی فارغ گردید و تحصیلات عالی دوره لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل در سال 1384 به اکمال رسانید. وی ماستری خویش را در رشته جزا و جرم شناسی از دانشگاه کاتب در سال 1393 بدست آورد.
 
محترم طهماسی، در بین سال های، 1390 و 1391 در دانشگاه باختر مضامین حقوق جزا، جرم شناسی و اصول محاکمات جزایی را تدریس نموده است.  همزمان تدریس مضمون اصول محاکمات جزایی را در مرکز آموزش های حقوقی دانشگاه کابل بعهده داشته است. وی از سال 1392 بدین سو مسوولیت تدریس مضامین جرم شناسی، جرم یابی، اصول محاکمات جزایی را در دانشگاه مشعل نیزبعهده داشته است.

محترم طهماسی از سال 1393 تا سال 1395 بحیث ریس تفتیش ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اجرای وظیفه نموده است.

وی از سال 1389 – 1392 مشاور ارشد امور حقوقی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی "برنامه حکومتداری محلی ملل متحد" اجرای وظیفه نموده است.

در بین سال های 1386 و 1387 آمر ارشد حقوق و حاکمیت قانون در فتر ملل متحد "یونما" اجرای وظیفه نموده است.

محترم طهماسی بحیث مشاور حقوقی سازمان هیات ناروی برای مهاجرین خارج از وقت رسمی از سال 1387 – 1385 اجرای وظیفه نمود.

موصوف به حیث مستنطق، سارنوال تحقیق، تعقیب قضایی، آمریت تحقیق جرایم سارنوالی استیناف ولایت کابل از سال 1384 – 1386 هم اجرای وظیفه نمود.

محترم طهماسی در سلسله فعالیت های فرهنگی خویش در دانشگاه کابل مدیر مسوول نشریه محصلان این دانشگاه از سال 1381 – 1384 بوده است.
 
محترم محمد حمید طهماسی در ماه عقرب سال 1395 طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان بحیث معین تامیناتی به رتبه فوق ملکی تعین گردید.  

معینیت تامیناتی

انکشاف متداوم قابلیت ها و ارتقای ظرفیت های مادی و لوژستیکی و تخنیکی ، در یافت راهکار های مناسب و موثر در خصوص بهبود وضع معیشتی و زندگی پرسونل پولیس و فامیل های آنان ، اراییه خدمات مناسب و صحی برای پرسونل پولیس و مواظبت از فامیل های شهدا عزیز ، بهبود در کیفیت تجهیزات ، سلاح وسایل و سایط پولس اعمار ساختمان ها و فراهم آوری تسهیلات ضروری مطابق پلان پولیس ملی ، دریافت منابع برای تهیه مسکن برای پولیس ملی ، جستجوی منابع برای ارایه خدمات اضافی ، تامین کرایه و سفریه ، ارزیابی برنامه های امتیازات پولیس ( ازدیاد معاش و امتیازات مسلکی و منطقوی) تنظیم امور مالی و تدارکاتی و بودجه بر اساس برنامه ، شفافیت و حسابدهی ، تحقق اولویت های جلالتماب محترم وزیر امور داخله.

ریاست مالی و بودجه یک ارگان مرکزی اداره کننده خدمات مالی وزارت امور داخله بوده که تحت اثر معینیت تامیناتی وظایف خویش را انجام میدهد.بودجه سالانه این وزارت را ترتیب و غرض دفاعیه و طی مراحل بعدی به وزارت مالیه ارسال میدارد.بعد از تصویب پارلمان و توشیح رییس جمهوری و تکثیر آن از جانب وزارت مالیه عنوانی این وزارت تخصیص منظور شده را تحت نظر کمیسیون طور ماهوار به تمام واحد های بودجوی تکثیر می نماید.
 
پولیس ملی به گونه وسیع توسط جامعه جهانی تمویل میگردد. وجوه تمویل شده توسط UNDP/LOTFA اداره میشود.بیشتر وجوه تمویل شده را معاشات پولیس در بر میگیرد.
 
در سال 1392 وزارت امور داخله پروژه های انکشافی ذیل را در بسیاری از بخش های کشور شروع و بعضی را به اتمام رسانیده است:
 
هفت تعمیر اطفاییه در ولایات بلخ، کاپیسا، سرپل، فراه، پروان، لغمان و تخار اعمار گردیده؛
ذخیره گاهای تیل در ولایات کابل، ننگرهار و دایکندی اعمار گردیدند؛
تعمیر شهدا و معلولین در شهرک پولیس اعمار گردید؛
کار ساخت شش تعمیر زندان های بامیان، لوگر، سمنگان، غور، بدخشان  و وردک در سال 1392 آغاز گردید؛
به منظور تعمیر دفاتر تذکره الکترونیکی قراردادی امضا گردید و کار ساخت این دفاتر آغاز گردید تا حال تقریبا 30 % کار تعمیر این دفاتر به اتمام رسیده است. 
به تعداد 11 مرکز اطفائیه در شهرکابل اعمار گردید؛
وزارت امور داخله به تعداد 30 پوسته پولیس را در چندین ولایت کشور تعمیر نموده است؛