بیوگرافی مختصر سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی و سرپرست وزارت امورداخله

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در ماه دلو سال 1336 در شهر کابل به دنیا آمد. آموزش های ابتدایی تا صنف دوازدهم را در لیسه خوشحال خان شهر کابل فرا گرفت و سند لیسانس را در رشته کمسیاری از آکادمی پولیس ملی افغانستان بدست آورد.

قومندان تولی قطعه خاص پولیس، قومندان قرارگاه قومندانی امنیه کابل، کارمند ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، قومندان قطعه سپورت کاماندوی پولیس ملی، سکرتر وزیر امور داخله، قومندان میدان هوایی بین المللی کابل، معاون ریاست عمومی پولیس سرحدی...

رییس عمومی پولیس سرحدی،  قومندان امنیه کابل، قومندان گارنیزون کابل و معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، از مواقف قبلی سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی و سرپرست کنونی وزارت امور داخله است که وی از سال های 1355 خورشیدی تا اکنون در آنان ایفای وظیفه نموده است.

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، در نشست های امنیتی متعدد، در بیرون از کشور، شرکت نموده است. اسامبله عمومی انترپول در روم ایتالیا، نشست امنیتی با موضوع، ادغام امنیتی، در ویانا پایتخت اتریش، نشست امنیتی با موضوع، آموزش های امنیتی در پنتاگون امریکا، نشست امنیتی با موضوع، سیستم امنیتی شهری، در شهر لندن بریتانیا و نشست های امنیتی با موضوع، همکاری های سرحدی و مبارزه با تروریزم در کشور های چین، تاجکستان، ایران و ترکمنستان، از نشست هایی است که استرپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در آنان اشتراک داشته است.

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در بخش های: مبارزه با تروریزم، ضد شورش، کشف جرایم، تدقیقات بالستیکی، اداره رهبری امنیتی، اداره سرحدی، اجراات جزایی(تحقیق و مراحل قضایی)، استخبارات ملی و ضد استخبارات تصدیق نامه دریافت کرده است.

 
دریافت 18مدال عالی دولتی و دریافت یک تقدیر نامه درجه اول که از سوی رییس جمهوری به سترپاسوال عبدالرحمان رحمان اهدا شده، مبین کارکرد های خوب وی در چوکات وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است.
 
سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، همچنان در زمان جهاد، در بخش های کشفی و عملیاتی گروه های مجاهدین، کار نموده و مدتی را (1359-1362 خورشیدی) به عنوان زندانی سیاسی در زندان پلچرخی زندانی بوده است. 

معینیت ارشد امنیتی

این معینیت مسولیت مدیریت تمام بخش های پولیس را دارد و از بخش های ذیل نظارت میکند:

 
 1. پولیس امنی (پولیس یونیفورم دار)
 2. پولیس سرحدی
 3. پولیس امن و نظم عامه
 4. قطعات خاص پولیس
 5. پولیس محلی
 6. پولیس ترافیک
 7. پولیس مبارزه با حوادث طبیعی و اطفاییه 
 8. مبارزه با جرایم
 9. مبارزه با ترروریزم
 10. مبارزه با جرایم سنگین
 
 
 
پولیس یونیفورم دار بزرگترین بخش پولیس ملی را تشکیل می دهد و مسوولیت انجام وظایف عمومی پولیس را مطابق قانون پولیس به عهده دارد. در سال گذشته حدود 149,000 نیروی پولیس که 73 فیصد نیرو های پولیس می شود را پولیس یونیفورم دار تشکیل میداد.
 پولیس یونیفورم دار در تمام افغانستان در حوزه های امنیتی و محلات تلاشی توظیف می باشد و اغلب این پولیس اولین واکنش را در برابر حادثات نشان می دهد.در هر ولایت افغانستان یک قومندانی امنیه پولیس و در 364 ناحیه افغانستان یک حوزه پولیس وجود دارد. پولیس که در قومندانی های امنیه و حوزه های پولیس توظیف شده، معمولا پولیس یونیفورم دار می باشند.همچنان آنها مسوولیت محلات تلاشی سیار و دایمی را در تمام کشور دارا می باشند.
 
پولیس سرحدی افغانستان مسوول حفاظت از سرحدات افغانستان است.کنترول از عبور و مرور اشخاص و وسایط در سرحدات و میدان های هوایی وحصول اطمینان از اسناد برای عبور و مرور از سرحدات ، کنترول از ورود و خروج مهاجرین و پناهندگان جلوگیری از قاچاق اسلحه، مواد مخدر، آثار باستانی، انسان، تامین امنیت میدان های هوایی بین المللی و نقاط عبور سرحدی، از وظایف اساسی پولیس سرحدی به شمار می رود. در سال های اخیر همچنان پولیس سرحدی افغانستان در مناطق سرحدی کشور، علیه تررویزم مبارزه مینمایند و از ورود تروریستان به خاک افغانستان جلوگیری مینمایند. 
 
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با شش کشور همجوار به طول 5,529  کیلومتر سرحد مشترک دارد،  قوای سرحدی در 86 ولسوالی که شامل 19 ولایت میگردد در امتداد سرحد عملاً حضور فزیکی دارد.
فواصل کیلومتری با کشور های همجوار
 • جمهوری مردمی چین 76  کیلومتر.
 • جمهوری اسلامی پاکستان خط دیورند 2,412 کیلومتر.
 • جمهوری اسلامی ایران 936 کیلومتر .
 • جمهوری ترکــــمنستان 744 کیلومتر .
 • جمهوری ازبکــستان 137 کیلومتر .
 • جمهوری تاجکستــان 1,206 کیلومتر .
پولیس سرحدی افغانستان درهماهنگی با کشور های همسایه به اساس حسن همجواری و حقوق بین الدول  از طریق قرارگاه مرکزی،  بداخل شش زون سرحدی، 15 محل عبور وكنترول  زميني، پنج میدان هوائي بين المللي، وقطعه محافظ گمركات،  ستر و محافظه نموده و عبور و مرور مسافرین، محموله ها را تحت کنترول داشته وتنظیم مینماید.
 
 • ایجاد اسکنر های ثبت پاسپورت بمنظور جلوگیری از جعل پاسپورت.
 • استفاده از تکنالوژی ماورای بنفش درکمیساری های سرحدی.
 • ا ایجاد تیم های بایومتریک در سرحدات هوایی و زمینی کشور.
 • ایجاد ماشین های تلاشی به سیستم مدرن در بنادر کشور.
 
تعداد نیروهای پولیس امن و نظم عامه افغانستان  تقریبا به 15,000 تن میرسد که در هفت بخش و 33 کندک در سراسر افغانستان تنظیم تشکیلاتی گردیده.پولیس امن ونظم عامه افغانستان یک نیروی سیار بوده و در هر نقطه کشور می توانند مستقر گردند.جامعه جهانی پولیس امن ونظم عامه افغانستان را برای کمک به تامین امنیت افغانستان به طور یک نیروی فوق العاده موثر ارزیابی نموده است.
 
ریاست عمومی قطعات خاص پولیس وظیفه رهبری قطعات و جزوتام هایی را که در راستای مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، حملات انتحاری، کشف و خنثی سازی ماین های تعبیه شده کنار جاده ای و در مجموع عملیات های خاص را در نقاط مختلف کشور به عهده دارد. قطعات خاص پولیس دارای پنج بخش میباشد که این نیروها آموزش دیده ترین و مهم ترین نیروی مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله میباشند. این نیرو ها در مبارزه علیه تروریست ها و مجرمین در هر سطح که باشند عملیات های خویش را در هر گوشه از کشور که باشد انجام میدهند. یکی از واحد های ریاست عمومی قطعات خاص پولیس، قطعه واکنش در حالات بحرانی (Crisis Response Unit) میباشد. این واحد  نیرو های خاص عمدتا برای دفع حملات تروریستی در مرکز میباشد.

پولیس محلی یک نیروی موقتی در تشکیل وزارت امور داخله می باشد و برای تامین امنیت روستاها و ولسوالی هایی است که در تهدید شدید حملات شورشیان قرار دارند.اعضای پولیس محلی از مناطقی استخدام می شوند که از همان محله باشند.وظایف پولیس محلی به شرح زیر است:
 
 • حفاظت مردم از شر دشمنان افغانستان؛
 • حفاظت تاسیسات محلی دولت در برابر تهدیدات امنیتی؛
 • حفاظت از زیر ساخت های حیاتی؛
 • شریک مساعی در باز سازی و انکشاف؛
 • جلوگیری از حملات و اعمال خرابکارانه شورشیان؛ 
 • از بین بردن پناه گاه های امن شورشیان؛ و
 • همکاری در تامین امنیت.
استخدام افراد پولیس محلی با در نظر داشت طرزالعمل پولیس ملی توسط ریاست پولیس محلی صورت می گیرد.اداره ارگان های محلی برای بسیج افراد واجد شرایط برای پیوستن به صفوف پولیس محلی همکاری می نماید.استخدام این افراد بعد از ارزیابی و تضمین شورای محلی عملی می شود
 
تشکیل پولیس محلی در چوکات معینیت ارشد امور امنیتی وزارت داخله قرار دارد.در سطح ولایات آمر امنیت و در سطح ولسوالی ها قوماندان تولی، و معاون قوماندان امنیه ی ولسوالی ها مسولیت تنظیم، اداره، نظارت و کنترول مستقیم را به عهده داشته و توظیف پولیس محلی به ترتیب سلسله مراتب توسط قوماندان امنیه ی ولایات و ولسوالی ها صورت می گیرد.
 
نیرو های پولیس محلی توسط اردوی ملی و نیرو های بین المللی که در محلات مستقر هستند، آموزش داده می شوند.در بعضی از موارد سارنوالان و قاضی های محل در قسمت آموزش های قانونی و تطبیق قانون برای پولیس محلی آموزش هایی را فراهم نموده اند. وظیفه ی پولیس محلی تنها تامین امنیت محلات شان است و در امور کاری نیروهای پولیس ملی مداخله نمی کنند.به طور مثال پولیس محلی صلاحیت دستگیری را ندارد و باید بازداشت شده گان را به پولیس ملی تحویل نماید.
 
پولیس محلی در تامین امنیت بسیاری از محلات موثر واقع شده است.پولیس محلی در ولسوالی های مارجه، نادعلی، گرمسیر، ناوه، گرشک، موسی قلعه و سنگین ولایت هلمند ایجاد شده و در تامین امنیت این مناطق کارکرد های مثبت داشته اند.
 
در ولسوالی شیندند ولایت هرات پولیس محلی توانسته امنیت خوبی را برقرار نماید.در بعضی مناطق دیگر از جمله ولایت کنر، ولایت کندز سرپل و ولایت نورستان نیز این نیرو ها برای تامین امنیت خیلی موثر واقع گردیده اند.
 
ریاست عمومی ترافیک در راستای تامین امن جریان سالم ترافیک و رسیده گی به امور ترافیکی در کشور در روشنایی اسناد تقنینی قانون ترافیک، مقرره جواز سیر، مقرره جواز راننده گی و مقرره سیر و حرکت، در چوکات وزارت امور داخله فعالیت می کند.
 • تنفیذ قانون ترافیک جاده و ترویج فرهنگ قانون پذیری؛ 
 • تنظیم جریان ترافیک در شهرها؛ 
 • اجرای عملیات های پیشگیرانه از تخلفات ترافیکی؛ 
 • بازنگری و مرور بر تشکیلات اداره های ترافیک؛ 
 • تحلیل و ارزیابی رویداد های ترافیکی سال گذشته؛ 
 • راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت و درازمدت برای منسوبان ترافیک؛ 
 • تثبیت نیازمندی اداره های ترافیک؛ 
 • جلب کمک های وزارت فواید عامه در زمینه ی ساخت جاده های بدیل؛ 
 • ارایه پیشنهاد در پیوند به تامین نظم ترافیکی در شهرهای بزرگ به وزارت امور داخله؛ 
 • ترتیب برنامه تطبیقی؛ قطع تورید وسایط تیز رفتاری که زمان تولید شان بیش تر از ده سال پیش باشد؛ 
 • از جمله فعالیت های است که ریاست عمومی ترافیک آنرا انجام داده است.

ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه مسولیت تنظیم امور مربوط به پیشگیری از وقوع آتش سوزی و خاموش نمودن آن را در سطح کشور، ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻣﻮاﻝ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ آتش سوزی؛ اﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗــﻮﻉ آتش سوزی ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟــﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻥ؛ ﺍﺭﺗﻘــﺎﺀ ﺳــﻄﺢ ﻣﺆﺛﺮﯾــﺖ ﺗــﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻬــﺖ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ آتش سوزی ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺖ  ﻭﺳــﺎﯾﻞ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭﺟﻠــﻮ ﮔﯿــﺮﯼ ﺍﺯﻭﻗــﻮﻉ آتش سوزی ﺩﺭ ساختمان های دولتی و غیر دولتی؛ اﺟﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ،ﺳﺮﻭﯼ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ،ﺳﺮﻭﯼ ﺍﻭﭘﺮﺍﺗﯿﻔﯽ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺗﻤـﺎﻡ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫـﺎ ﻭ تاﺳﯿﺴﺎﺕ رسیدگی به حوادث طبيعى مانند زلزله، برفکوچ، سيلاب، آبخيزى، سقوط هواپیما ها و حوادث ترافيکى را به عهده دارد. 
 
در دوازده سال اخیر توجه ویژه یی به اطفاییه صورت گرفته است. شمار زیادی از وسایط و وسایل آتش نشانی در اختیار این اداره قرار داده شد. تاسیسات و ساختمان های مخروبه این اداره باز سازی و تشکیل این اداره از ریاست اطفاییه به ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفاییه ارتقا نمود. این اداره هم اکنون در تمامی ولایت های کشور نمایندگی دارد.
 
در ۳۴ ولایت افغانستان ۴۶ تیم اطفائیه و نجات فعالیت میکنند که تعداد مجموعی پرسونل آنها را ۱۵۰۰ نفر تشکیل میدهد. در هر تیم حد اقل دو موتر عصری اطفائیه وجود دارد که مهارت های مسلکی استفاد از آنها را مطالبه میکنند.
 
 
پولیس ملی افغانستان وظیفه مبارزه علیه جرایم و همچنان مسولیت کشف و جلوگیری از وقوع جرایم را دارد و با لوی سارنوالی در تعقیب جرایم همکاری می نماید.وظایف مسلکی این ریاست وقتی آغاز می شود که یک عمل جرمی به وقوع پیوسته باشد ویا به اطلاع پولیس رسانیده شود.پولیس مبارزه با جرایم جنایی معلومات و مدارک ضروری را جهت تعقیب عدلی و دستگیری مجرمین جمع آوری می نماید.
 
وظایف دیگر ریاست عمومی مبارزه با جرایم تحلیل اوضاع جرمی و امنیتی کشور، مطالعه عوامل سقوط و صعود گراف جرایم و تغیرات تخنیکی و تاکتیکی که در اسلوب و کرکتر های جرمی مجرمین رونما میگردد، تمرکز و تشدید مبارزه علیه پدیده های مهم جرمی مانند قاچاق انسان، تجاوزات جنسی، اختطاف، قتل جرایم اقتصادی، فساد، حملات ترورستی (انتحار و انفجار) میباشد.
 
قرار حکم شماره1,412 مورخ21/1/1382 مقام عالی ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان ساختارتشکیلاتی ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم درچوکات وزارت امورداخله درماه ثور سال 1382 ریاست عمومی مبارزه با تروریزم درولایات منظوروایجادگردید. 
 
وظیفه اساسی این ریاست کشف، وقایه، جلوگیری، مبارزه ومجادله علیه فعالیت های تروریستی درسطح کشورمیباشد.
 
 
وظیفه ریاست مبارزه با جرایم سنگین کشف جرایم سازمان یافته، مبارزه با فساد اداری، مبارزه علیه اختطاف، هماهنگی با ریاست عمومی امنیت ملی، ارگان های عدلی و قضایی، جمع آوری مدارک اثباتیه جرم میباشد. 
 
تثبیت و گرفتاری باند های جنایت کار که جرایم سازمان یافته را انجام میدهند، تحت پیگرد قراردادن افراد و اشخاص که دارایی عامه را غیر قانونی به نفع خود یا اقارب خود استفاده میکنند، کشف، تثبیت و گرفتاری باند های اختطاف چی و جمع آوری مدارک اثباتیه مادی جرم، مستند سازی و پیشکش نمودن آن غرض غنامندی و انکشافات قضایا و ارایه آن به ارگان های عدلی و قضایی، از فعالیت های اساسی این ریاست به شمار میرود.