زنده گی نامه جنرال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

محترم جنرال تاج محمد جاهد فرزند حاجی شمشیر خان در سال 1347 هجری خورشیدی، در روستای   «عمرض» از توابع ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود. 

تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت و با تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به کشور، به صف مجاهدین پیوست تا از مردم و کشور خویش در برابر یک نیروی اشغال گر دفاع نماید. نظر به علاقه ی خاصی که جناب جاهد به تعلیم و تحصیل داشت، در زمان جهاد نیز دوره های آموزشی کوتاه مدّت نظامی را فرا گرفت. 

در سال 1367 برای ادامه تحصیل عازم پاکستان شد و در انستیتوت «لجنته الدعوته اسلامیه» به تحصیلات خویش ادامه داد و در سال 1368 از آنجا فارغ شد. درسال 1368 شامل  مرکز آموزش های صحی افغانستان در پاکستان(Medical training for afghans ) شد  و بعد از 18 ماه تحصیل از آنجا فارغ شد و پس از برگشت به کشور به سمت آمرکلینیک «پیشغور» در خدمت مردم قرار گرفت.

تاج محمد جاهد در سال 1371 با کسب رتبه دگروالی به حیث قوماندان «غند نمبر یک ضربتی» وزارت  امنیت ملی تعیین گردید. به دلیل شایستگی و خدمات چشمگیر ایشان، در سال 1372 مسوولیت لوای«نمبر یک ضربتی» به وی تفویض شد. معهذا به اساس فرمان نمبر 97 مورخ 7/2/1372ریاست دولت اسلامی افغانستان به رتبه بریدجنرالی نایل گردیده و به وظایف نظامی خویش در چوکات دولت ادامه داد.

جنرال تاج محمد جاهد درسال 1375 پس از ایجاد جبهه مقاومت ازطرف قهرمان ملی احمد شاه مسعود، به صفت قومانده قطعه (05)  تعیین شد. مبارزه با تروریزم والقاعده مهمترین ممیّزة فصل زندگی جنرال جاهد در زمان مقاومت است. جنرال جاهد درسال 1380 به صفت قوماندان فرقه 055  مرکزی درچوکات وزارت دفاع ملی تعیین شد و به اساس فرمان نمبر 152 مورخ 9/2/1381 «ادارة مؤقت» به رتبة تورن جنرالی نایل گردید.

 
جنرال جاهد، در سال 1381 به منظور ارتقای دانش مسلکی نظامی خویش شامل حربی پوهنتون شد  و در سال 1383 به سویه لیسانس از این نهاد اکادمیک نظامی کشور فارغ گردید.
جنرال جاهد، در سال 1383 به سمت اولین قوماندان در قول اردوی «209 شاهین» شامل ریفورم اردوی ملی شد.
 
موصوف در سال 1386 شامل «کورس عالی استراتیژیک قوماندانیت وقرارگاه اردوی ملی» شد  و بر دانش راهبردی اش افزود.  
جنرال جاهد، در اواخر سال 1386 به سمت قوماندان کالج «قوماندانیت وقرارگاهی» مؤظف شد و پس از سه سال  ایفای وظیفه در این سمت، به دلیل شایستگی ای که از خود نشان داد، درسال 1389 به سمت قوماندان پوهنتون دفاع ملی ارتقاء یافت و دو سال در این مقام مصدر خدمت به مردم شد و همزمان تلاش ورزید تا دانش نظامی خود را افزایش دهد.
 
جنرال جاهد،  در سال 1391 به سمت قوماندان قول اردوی 207 ظفر تعیین شد  و چهار سال در این مقام  کرد که کارنامه درخشانی از خود بجا مانده است. در همین مقطع زمانی جناب جاهد به رتبه دگرجنرالی ارتقا کرد.
 
و در آخرین مورد، دگرجنرال تاج محمد جاهد، با توجه به تجارب گران سنگی که در امور نظامی کشور دارد، از سوی رهبری حکومت وحدت ملی به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله به مجلس نماینده گان معرفی شد و با کسب اکثریت آرای نماینده گان مجلس به حیث وزیرامور داخله جمهوری اسلامی افغانستان گماشته شد و به مردم افغانستان تعهد سپرده است تا با استفاده از تجارب نظامی خویش، مصدر خدمت بیشتر به مردم و نیروهای پولیس ملی گردیده و وظایف خود را به درستی به انجام برساند.