پولیس ملی، دوتن را درپیوند به قاچاق یک محموله مواد مخدر در ولایت بغلان بازداشت کرد.


منسوبان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه ولایت بغلان، روز گذشته، طی یک عملیات کشفی، مقداری 449 کیلوگرام چرس را از مربوطات ولسوالی دوشی این ولایت کشف و بدست آوردند.

این محموله مواد مخدر، دریک موتر باربری جاسازی شده بود وقاچاقبران قصد انتقال آنرا به کابل داشتند.

در پیوند به این محموله مواد مخدر، دوتن بازداشت شده است.