35 روستا در ولسوالی میوند کندهاراز وجود هراس افگنان پاکسازی شد.


نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، روز گذشته، عملیات مشترک ضد هراس افگنی را به هدف پاکسازی نقاط آسیب پذیر ولسوالی میوند از وجود گروه های هراس افگن راه اندازی کردند که درنتیجه آن، 35 قریه خورد وبزرگ از وجود گروه های هراس افگن، پاکسازی شده است.

در این عملیات، 6 هراس افگن طالب کشته و 3 هراس افگن دیگرزخمی شده اند.

هم چنان در این عملیات بر علاوه کشته وزخمی شده 9 هراس افگن، 31 ماین مختلف النوع نیز کشف وخنثی شده است.

گفتنی است که در این عملیات، به نیروهای امنیتی ودفاعی کشور و مردم محل آسیبی نرسیده است.