رهبری وزارت امور داخله امروز در نشستی، روی وضع امنیتی کشور بحث کردند.


این نشست که به ریاست لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله و به اشتراک معینان و رؤسای ارشد وزارت امور داخله دایر گردیده بود وضعیت امنیتی کشور به بحث گرفته شد.

در آغاز جلسه به روح شهدای نیروهای امنیتی کشور که در چند روز گذشته، بخاطر دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت جان‌های خود را فدا کردند، اتحاف دعا صورت گرفته، تصریح گردید که نیروهای پولیس ملی با اراده قاطع همواره تلاش می‌کنند تا امنیت مطمئن را در کشور تأمین نمایند که رهبری وزارت امور داخله و مردم افغانستان رشادت‌ها و قهرمانی های این نیروها را به دیده قدر می‌نگرند.

لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله حریق شدن مارکیت‌های تجارتی را در ساحه نادر پشتون کابل تأسف بار عنوان نموده افزود که، برای جلوگیری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نیاز است تا تمام مارکیت‌های تجارتی آسیب شناسی گردیده  و مواد ضد حریق را در ساحه فعالیت خویش اکمال نمایند.

همچنان معاون اول وزارت امور داخله به مسئولین تأکید کرد که البسه زمستانی، تجهیزات محاربوی و امکانات لازم را برای نیروهای پولیس ملی که در مبارزه با دشمنان قرار دارند تأمین نمایند، تا این نیروها با تشریک مساعی سایر ارگان‌های امنیتی عملیات‌های خود را در مقابل هراس افگنان شدت بخشند.

انتقال قوماندانی امنیه کابل به قرارگاه اسبق وزارت، اکمال پرسونل و تقویه استحکامات در مناطق آسیب پذیر، رفع نواقص و سرعت عمل در تجدید قرار دادها، بررسی مراکز تجارتی برای جلوگیری از حریق، اکمال البسه زمستانی نیروهای پولیس ملی، تعین سرنوشت پرسونل زون‌ها، انتقال محموله‌ها و قطارهای نیروهای پولیس و رسیدگی به فامیل‌های شهدا و مجروحین نیروهای پولیس، موضوعات مهم مورد بحث جلسه امروز  رهبری وزارت امور داخله بود.

قابل ذکر است که معینان و رؤسای مرکزی وزارت امور داخله باالنوبه گزارش فعالیت‌ها و اجراآت خود را به جلسه ارایه کردند.