به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری قیس باوری در بست فوق رتبه ملکی به‌حیث رئیس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی مقرر گردید.در محفلی‌که به مناسبت معرفی آقای باوری در تالار ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی دایرگردیده بود، نخست حکم مقام عالی ریاست جمهوری توسط پاسوال شاه ولی صافی سرپرست ریاست عمومی پیژنتون وزارت امور داخله قرائت گردید.

لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله ضمن آرزوی موفقیت آقای باوری، از منسوبین و کارمندان ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی خواست که دوشادوش همدیگر در تامین برنامه‌های این ریاست تلاش نمایند.

آقای بارکزی، افزود که ارایه خدمات بهتر امنیتی برای بخش‌های داخلی و مشتریان بین المللی را از جمله اولویت‌های خویش بدارید تا در امر برقراری صلح، رفاه عامه و پیشرفت اقتصادی برای مردم افغانستان موثریت بیشتر اقتصادی به بار آید.

قیس باوری رئیس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله از اعتماد رهبری این وزارت سپاسگذاری نموده تعهد نمود که به منظور بهبود امور محوله، آوردن اصلاحات لازم و مدیریت سالم در ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی، بلند بردن سطح عواید، ارایه خدمات بهتر امنیتی برای متقاضیان و حمایت به موقع و سالم از پروژه‌های بزرگ ملی تلاش می‌کند.

قیس باوری تحصیلات عالی در بخش حقوق دارد و پیش از این به حیث رئیس نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری اجرای وظیفه می‌نمود.