معاون اول وزارت امورداخله از کار کرد جنرال روبین فانتیس قوماندان اداره سیستیکا ستایش و قدر دانی کرد.لوی‌پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله، در دیداری که در دفتر کارش با جنرال روبین فانتیس قوماندان اداره سیستیکا داشت،از هماهنگی و همکاری خوب وی در مدت دو سال با وزارت امورداخله ابراز امتنان نمود.

جنرال فانتیس پس از کارکرد دو ساله اش در سمت قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان، امروز دوره ماموریت وی به پایان رسید.

معاون اول وزارت امور داخله با تفویض مدال پولیس ملی افغانستان، از کارکرد وی تقدیر و قدردانی نمود.

قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان (CSTC-A)در بخش های مالی و تخنیکی با وزارت امورداخله همکاری دارد.