اطلاعیه قابل توجه منسوبین پولیس ملی؛

ریاست عمومی دفتر مقام وزارت امورداخله به تعداد 12 بست مختلف نظامی را به رقابت گذاشته است.

01 - معاون در امور جمع آوری اطلاعات، ریاست پولیس مردمی ریاست عمومی دفتر مقام، بست سمونوال، یک بست.

 02 - مدیرعمومی اطفال، ریاست حقوق بشر، امورزنان و اطفال، بست سمونوال، یک بست ،اناثیه

03 - افسر ارتباطی با سفارت کشور تاجکستان، ریاست ارتباط خارجه ریاست عمومی دفتر مقام، بست سمونوال، یک بست

04 - مدیرعمومی تعلیم و تربیه، ریاست حقوق بشر، امورزنان و اطفال، بست سمونوال، یک بست

05 - معاون و مسئول استقامت های هشت قوماندانی مدیریت گزارش تحلیل و ارزیابی،ریاست پولیس مردمی ریاست عمومی دفتر مقام، بست سمونمل، یک بست

06 - مدیرپلان و پالیسی ریاست پولیس مردمی، ریاست پولیس مردمی ریاست عمومی دفتر مقام،بست سمونمل، یک بست

07 - عکاس، ریاست مطبوعات و روابط عامه، ریاست عمومی دفتر مقام، بست سمونیار، یک بست

08 - کمره مین، ریاست مطبوعات و روابط عامه، ریاست عمومی دفتر مقام، بست سمونیار، یک بست

09 - گزارشگر، ریاست مطبوعات و روابط عامه، ریاست عمومی دفتر مقام، بست سمونیار، یک بست

10 - معاون مدیریت عمومی تعلیم و تربیه، ریاست حقوق بشر، امورزنان و اطفال، بست سمونمل، یک بست،اناثیه

11 - آمر رسیده گی با خشونت های فامیلی، ریاست حقوق بشر، امورزنان و اطفال، بست سمونیار، یک بست،اناثیه

12 - سکرتر رئیس حقوق بشر، امورزنان و اطفال، بست څارمن، یک بست

داوطلبان حداقل درجه تحصیل شان لیسانس بوده و با کمپیوتر بلدیت داشته باشند. افسران واجد شرایط میتوانند الی تاریخ 30/ 7 / 1397 درمدیریت عمومی اداری ریاست عمومی دفتر مقام ثبت نام نمایند.

 برای معلومات بیشتر به شماره تیلفون 0707334455 مدیر عمومی اداری ریاست عمومی دفتر مقام به تماس شوید.