موتر مملو از مواد انفجاری درولایت سرپل کشف وبدست آمد

نیروهای قطعات خاص پولیس ملی، طی یک عملیات ویژه درولایت سرپل، مقداری 500 کیلوگرام مواد انفجاری را کشف و بدست آوردند.
 
این محموله بزرگ مواد انفجاری روزگذشته ازمربوطات مرکز ولایت سرپل کشف وبدست آمده است.
 
این محموله مواد انفجاری در یکعراده موتر کرولا جاسازی شده بوده و قرار بود تروریستان از آن در حملات تروریستی استفاده کنند.