پاسوال محمد داوود امین به حیث قوماندان پولیس محلی وزارت امور داخله معرفی شد.

لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله حین معرفی قوماندان جدید پولیس محلی این وزارت گفت که تغیر و تبدیل در بخش نیروهای امنیتی یک اصل بوده و برای استفاده از تجارب تازه و گماشتن چهره های بارز در پولیس میتواند که تا حد کافی وزارت امور داخله را به اهداف که همانان تامین امنیت و تنفیذ قانون است برساند.

معاون اول وزارت امور داخله در حالیکه از فعالیت های ریس قبلی پولیس محلی قدردانی نموده برای قوماندان جدید پولیس محلی آرزوی موفقیت کرد.

پاسوال محمد داوود امین قوماندان پولیس محلی تعهد نمود که با تمام توان برای رسیدگی مشکلات نیروهای پولیس محلی تلاش میکند و در حفظ و تامین امنیت شهروندان مبارزه خواهد کرد.