نیروهای امنیتی، ۱۱۰ تن را در پیوند به فیرهای هوایی در شهر کابل دستگیر نموده است


به اساس فیصله رهبری وزارت امورداخله نیروهای پولیس ملی مؤظف گردیده اند، تا از فیر های که باعث آزار و اذیت مردم گردیده ودر بعضی موارد می تواند به مجرمین نیز فرصت سوء استفاده برای اخلال امنیت را فراهم سازد، جدآ جلوگیری نمایند.
به همین منظور نیروهای امنیتی در شهر کابل به هدف بازداشت و جلوگیری از همچو موارد چندین عملیات را در نواحی مختلف شهر کابل راه اندازی نموده است  که در نتیجه آن ۱۱۰ تن با ۱۰ میل سلاح و ۲۵ عراده واسطه بازداشت گردیده اند.
به این وسیله وزارت امور داخله از هم شهریان کابل تقاضا می نماید تا به منظور دستگیری افراد فرصت طلب با پولیس ملی همکاری همه جانبه نموده تا با مرتکبین برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.