رهبری وزارت امورداخله امروز نشست مشورتی را با سفرا و نمایندگان کشورهای کمک کننده، در مورد پیشرفتها در روند اصلاحات و چگونگی تحقق پلان نهایی سازی موجودی پولیس دایر نمود.

در این نشست که  در مقر وزارت امورداخله برگزار گردیده بود، ابتدا لوی پاسول اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله در مورد پیشرفتها در تحقق پلان نهایی سازی ثبت و بایومتریک پرسونل پولیس در مرکز و ولایات کشور معلومات داده  گفت که در حال حاضر در حدود 97 فیصد کار ثبت و بایومتریک  نیروهای پولیس ملی در سه مرحله  تکمیل گردیده و با وجود یک سلسله مشکلاتی  که در مناطق آسیب پذیر موجود است پیشرفتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

سپس ویس احمد برمک وزیر امورداخله از اصلاحات به میان آمده در کمتر از یک سال در وزارت امورداخله یاد آوری نموده گفت که روند تطبیق برنامه های اصلاحی این وزارت در مرکز و ولایات کشور بگونه جدی ادامه دارد.

آقای برمک، اصلاحات در پولیس و مبارزه فساد را از اولویت های کاری رهبری وزارت امورداخله دانسته اظهار داشت: کسانیکه در پیوند به موجودیت پولیس خیالی متهم شناخته شوند مورد بازپرس قانونی قرار خواهند گرفت.

وزیر امورداخله آغاز روند استخدام افسران احتیاط را به وظایف که در حدود دو هزار و پنجصد تن میرسند بخشی از برنامه های اصلاحی وزارت امور داخله خوانده گفت که استخدام این منسوبین باعث تقویت بیشتر صفوف پولیس ملی خواهد شد.

همچنان وزیر امورداخله با اشاره به تاءمین امنیت انتخابات آینده درکشور، گفت که رهبری  وزارت امورداخله پلان ها و برنامه های منظم امنیتی را به منظور تاءمین امنیت انتخابات روی دست دارد تا باشد زمینه مشارکت تمام مردم افغانستان در این پروسه ملی فراهم گردد.

در همین حال، نماینده گان کشورهای حامی وزارت امورداخله، ضمن اعلام حمایت از برنامه های اصلاحی وزارت امور داخله، تاکید کردند که اصلاحات و آموزش برای تقویت هرچه بیشتر نیروهای پولیس ملی افغانستان، حایز اهمیت میباشد.

این در حالیست که جامعه جهانی و کشور های کمک کننده از موجودیت افراد خیالی در صفوف پولیس ملی شاکی بودند.

وزارت امورداخله به هدف مبارزه با فساد و همچنان شفافیت و پاسخگویی به حکومت افغانستان و جامعه جهانی پروسه ثبت و بایومتریک نیروهای پولیس را به منظور پاکسازی افراد خیالی از صفوف این نیروها آغاز نمود و اکنون در حال اختتام میباشد.