رهبری وزارت امورداخله طی نشستی برعلاوه بررسی وضعیت عمومی امنیتی سطح کشور، بر آمادگی های پولیس جهت تامین امنیت انتخابات و تدابیر امنیتی روز های عید تاکید نمود.


لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله در نشست امنیتی امروز که در وزارت امورداخله برگزار گریده بود پس از بررسی اوضاع امنیتی کشور، نیز بر آمادگی نیروهای پولیس در جهت تامین امنیت انتخابات تاکید نمود.

معاون اول وزارت امورداخله همچنان با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان و 28 اسد سالروز استقلال استرداد کشور به مسئولین پولیس تاکید نمود که تدابیر امنیتی ویژه ای را طبق پلان های تدوین شده امنیتی به مناسبت فرار رسیدن این روز ها روی دست گیرند.

لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله با بیان این که هیچ کس حق گشت و گذار با وسایط شیشه سیاه را در شهر کابل ندارد به مسئولین  دستور داد تا از گشت و گذار چنین وسایط به خصوص وسایط پولیس دارای شیشه فلم دار جداً جلوگیری نمایند.

معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله از تلاشهای مسئولین اداره پیژنتون مبنی بر تنظیم و تعینات منسوبین احتیاط پولیس ابراز امتنان نموده تاکید نمود که تعینات این افسران در بست های کمبود با در نظر داشت تخصص و مسلک شان صورت گیرد.

همچنان در این نشست بر علاوه بحث روی سایر موضوعات امنتی نیز بر تسریع بررسی های هیئت موظف در زندان مرکزی، مصرف بودجه به اساس نیاز مندیها و پروسه تدارکات، توظیف هیئت بخاطر ارزیابی وسایط عارضه دار پولیس جهت ترمیم و تحکیمات پوسته های امنیتی تاکید صورت گرفت.