لوی پاسوال عبدالجبار پردلی به صفت معین اداری وزارت امورداخله تعین گردیدبه اساس پیشنهاد وزارت امورداخله و منظوری ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، لوی پاسوال عبدالجبار پردلی با نایل آمدن یک رتبه فوق العاده، در بست لوی پاسوال به صفت معین اداری وزارت امورداخله تعین گردید.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله، حین معرفی آقای پردلی گفت که به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امورات معینت اداری، نظر به شایستگی و تلاش‌های که موصوف در زمینه های مختلف از جمله تطبیق برنامه‌های وزارت امور داخله داشت، طی پیشنهاد وزارت امور داخله از سوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با یک رتبه فوق العاده منظور و در این سمت تعین گردید.

وزیر امور داخله ضمن آرزوی موفقیت برای آقای پردلی در اجرای امورات اداری و تطبیق پلان‌های وزارت امور داخله، نیز از خدمات شایسته پاسوال امین الله کریم معین قبلی این وزارت ستایش و قدر دانی نمود.

در همین حال، لوی پاسوال عبدالجبار پردلی معین اداری وزارت امور داخله، از حمایت و اعتماد رهبری وزارت امور داخله و رهبری حکومت وحدت ملی در این خصوص، سپاسگذاری نموده تعهد نمود که در راستای تطبیق برنامه های وزارت امور داخله از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد.

قابل ذکر است که آقای پردلی قبلاً به حیث ریس عمومی پیژنتون وزارت امور داخله ایفای وظیفه میکرد.