ویس احمد برمک وزیرامور داخله ، ظهر امروز در دفتر کارش با فرانسوا ریشیهِ، سفیر کشور فرانسه در کابل، دیدار نمود


در این دیدار دو طرف روی موعات امنیتی  بحث وتبادل نظر نمودند.

وزیر امور داخله دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن آنکه از همکاری های همیشگی کشور فرانسه در راستای تأمین امنیت در افغانستان قدر دانی نموده، کمک های مداوم آنکشور را دربخش آموزش و تجهیز نیروهای پولیس ملی، با اهمیت خواند.

سپس فرانسوا ریشیهِ، سفیر جمهوری فرانسه  تلاش ها و جان فشانی های نیروهای پولیس ملی را در امر مبارزه با تروریزم ارزنده خوانده و از آن ستایش نمود.

همچنان در ختم این دیدار، سفیر فرانسه یک تعداد  وسایل مدرن را که در قسمت تلاشی بدنی اشخاص بکار میرود به پولیس ملی کشور کمک نمود که  از سوی وزیر امور داخله با ابراز امتنان  پذیرفته شد.