وزیر امور داخله با فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان دیدار و گفتگو کرد.


ویس احمد برمک وزیر امور داخله، در نشست که عصر امروز شنبه، در دفتر کارش با جنرال جان نیکلسن فرمانده مأموریت حمایت قاطع داشت، ضمن یاد آوری از برنامه ها و پیشرفتهای مثبت در بخش های مختلف در این وزارت، نیز از حمایت همه جانبه ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز امتنان نمود.

همچنان وزیر امورداخله از سفرش که چندی قبل  به هدف اشتراک در جلسه سازمان ملل متحد در ایالات متحده امریکا داشت، یاد آوری نموده اظهار داشت که در جریان این سفر از مراکز مختلف پولیس ایالات متحده امریکا دیدن نموده و از این دیدار ها الگو برداری خوبی برای نیروهای پولیس ملی افغانستان خواهد نمود.

وزیر امورداخله تصریح کرد که اشتراک نماینده دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای اولین بار، در کنفرانس سازمان ملل متحد، نشان دهنده حمایت هرچی بیشتر جامعه جهانی از افغانستان میباشد.

سپس جنرال جان نیکلسن فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، با اظهار قدر دانی از اقدامات سازنده وزارت امورداخله، گفت که رهبری وزارت امور داخله در راستای تامین شفافیت، ریشه کن سازی فساد  و آوردن تغیرات مثبت، پیشرفت های خوبی داشته است که این امر باعث جلب همکاری های بیشتر جامعه جهانی برای تقویت پولیس ملی افغانستان خواهد شد.

فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، همچنان از تداوم همکاری های شان با نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد.