اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله از قاچاق یک آثار باستانی که قدامت تاریخی دو هزار ساله را دارد جلوگیری نمود

منسوبین اداره مبارزه با جرایم سنگین وزات امورداخله یک مجسمه بودا را که گفته میشود قدامت تاریخی دو هزار ساله را در کشور دارا میباشد از داخل یک دکان در مربوطات ناحیه هفدهم شهر کابل کشف و ضبط نمودند.

سمونوال محمد قیس څرگند سرپرست اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله میگوید که قرار فیصله شورای عالی استرمحکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله وظیفه سپرده شده است تا از قاچاق و فروش آثار باستانی در کشور، جلوگیری نماید.

به گفته آقای څرگند روز گذشته موظفین جرایم سنگین در حالی موفق به کشف و ضبط این مجسمه شدند که قاچاقبران آثار باستانی آن را در داخل یک دکان در ناحیه هفدهم شهر کابل جابجا نموده و در بدل سه صد هزار دالر امریکایی میخواستند به فروش برسانند.

مسئولین مبارزه با جرایم سنگین می افزایند که نظر به بررسی های ابتدائی هیئت باستان شناس، این مجسمه از سنگ مخصوص ساخته شده است که دو هزار سال قدامت تاریخی دارد و قاچاقبران آثار باستانی آنرا از مربوطات ولایت کاپیسا بدست آورده بودند.

قابل ذکر که یک تعداد سنگهای قیمتی و سکه تاریخی نیز با این مجسمه بدست پولیس آمده است.

در پیوند به این قضیه یک تن از سوی پولیس بازداشت شده است.