نزديك به شانزده هزار كيلو گرام سنگ قيمتی از سوی پوليس سرحدی كشف شد


مقدار١٥٩٣٠ کيلو گرام سنگ قيمتی تحت نام فلورايت از سوی پوليس سرحدی امروز در ساحه طورخم كشف و ضبط گرديد.

اين سنگ‌های قيمتی را كه در يك واسطه باربری در زير تربوزها طور ماهرانه جابجا نموده بودند و می‌خواستند كه به خارج از كشور انتقال دهند امروز از سوی پوليس سرحدی شناسايی و ضبط گرديدند.

در پيوند به اين قضيه يک‌تن بنام سردارولی نيز بازداشت شده و پس از تحقيقات ابتدايی متهم با سنگ‌های قيمتی به مراجع مربوطه تسليم داده شد.

قابل يادآوری است که پوليس سرحدی قبل از اين يک مقدار سنگ لاجورد را در تورخم کشف وضبط نموده بود.