روی پیشرفت های پلان استراتیژیک چهار ساله وزارت امورداخله و چگونگی از تطبیق این پلان امروز طی نشستی در وزارت امورداخله بحث صورت گرفت


در نشستی که تحت ریاست لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله به حضور داشت، رؤسا و مسئولین ادارات مختلف وزارت امورداخله برگزار گردیده بود، روی پیشرفت ها و چگونگی از تطبیق پلان استراتیژیک در تمام قدمه های قوای پولیس و چالش های موجوده فراه راه تطبیق این  پلان بـحث صـورت گرفت.

معاون اول وزارت امورداخله گفت که تا چهار سال آینده، پولیس ملی طبق پلان چهارساله‌یی استراتیژیک که تدوین شده، باید به عنوان یک نهاد مسلکی، توانمند، بیطرف، ومورد اعتماد مردم و جامعه قرار گیرد.

وی پلان استراتیژیک چهار ساله  را در تام ادارات پولیس قابل تطبیق دانسته و اصلاحات بنیادی در صفوف پولیس ملی، اجرای عملیات ها، بلند بردن ارتقای ظرفیت ادارات کشفی و استخباراتی، آموزش مسلکی نیروهای پولیس ملی به شیوه اساسی آن را، جزء پلان استراتیژیک وزارت امورداخله عنوان نموده و بر تطبیق آن به  مسئولین هدایت لازم داد.