توجه و رسیدگی به مشکلات فرد فرد قوای پولیس یکی از وجایب اساسی من میباشد


ویس احمد برمک، وزیر امورداخله با دریافت اطلاع از عدم دریافت معاش و فقر موجود در زندگی څارمن روح الله یکی از افسران پولیس ملی با آن دیدار نموده و حین مساعدت نقدی به آن، گفت: "توجه و رسیدگی به چالشهای های فرد فرد پولیس یکی از وجایب اساسی من بوده و در این راستا با سایر رهبری وزارت امورداخله با جدیت تمام، تلاش خواهیم کرد."

وزیر امورداخله تصریح کرد که یک سلسله مشکلاتیکه در زمینه پرداخت معاشات برخی از نیرو های پولیس ملی به وجود آمده بود، موضوع را طی نشست های متعددی با دونر های وزارت امورداخله مرفوع نموده و به زودی معاشات آنان پرداخت میگردد.

څارمن روح الله در مشکلات دشوار اقتصادی به سر میبرد و از سوی هم کودک وی که مصاب به سوراخ قلب است و در شفاخانه صحت طفل، بستری میباشد توان مداوای آنرا ندارد.

وزیر امورداخله ضمن دیدار و کمک مالی برای څارمن روح الله نیز به شفاخانه صحت طفل رفته و از کودک  افسر مذکور عیادت نمود.