پنجمین نشست شورای عالی تصدی، به ریاست وزیر امورداخله، امروز در مقر این وزارت برگزار گردید


این نشست به هدف رسیدگی به مشکلات و چالش های فراه راه تصدی، به حضور داشت علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، داکترجوادعثمانی معین وزارت اقتصاد، انجنیر عبدالرحمن صالحی معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه و سایر مسوولین در وزارت امورداخله برگزار گردید.

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله و رئیس شورای تصدی، در راستای حل مشکلات فراه راه تصدی صحبت نموده و بر تامین امنیت بندهای مچلغو، سلما، بند آلمار و کمال خان تاکید نموده گفت که تامین امنیت پروژه های عام المنفعه در اولویت کاری وزارت امور داخله قرار دارد.

وزیر امورداخله بر اکمال و تجهیز هرچی بیشتر نیروهای محافظت عامه تاکید نموده تصریح کرد که ایجاب مینماید امکانات و تجهیزات بیشتر در اختیار این نیروها قرار داده شود تا در تامین امنیت پروژه های عام المنفعه بطور بهتر رسیدگی صورت گیرد.

در همین حال علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، داکتر جواد عثمانی معین وزارت اقصاد و سایر اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهادات شان را بخاطر رفع چالش های فراه راه تصدی با وزیر امورداخله در میان گذاشتند.

این شورا در هر سه ماه یکبار به ریاست وزیر امورداخله در مقر این وزارت تشکیل جلسه میدهد که وزرای انرژی و آب، مالیه، معادن و پطرولیم، فواید عامه، اقتصاد، و اداره ارگانهای محل اعضای آن است و هدف اساسی آن بحث و گفتگو در جهت رسیدگی به چالشها و نیاز های تصدی میباشد.