قوماندان جدید التقرر زون 303 سپین غر و قوماندانان امنیه ولایات لوگر و لغمان به وظایف شان معرفی گریدند


به تعداد 16 تن از منسوبین امنیتی پولیس که به اساس پیشنهاد وزارت امورداخله و منظوری ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در دو قوماندانی زون ساحوی و چهارده  قوماندانی های امنیه ولایات تعین گردیده اند، امروز شماری از آنان به وظایف شان رسماً معرفی گردیدند.

مل پاسوال خلیل الله ضیایی، قوماندان زون 303 سپین غر، و سمونوال محمد ابدالی قوماندان امنیه ولایت لوگر از سوی لوی پاسوال محمد سالم احساس، معاون معینیت ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله به منسوبین آن قوماندانی ها معرفی گردیدند.

محفلی که به همین مناسبت به حضور داشت والی والیان ولایات پکتیا و لوگر وکلای شورای ولایتی آن ولایات و شماری از بزرگان و متنفذین در قوماندانی زون 303 سپین غر و قوماندانی امنیه ولایت لوگر طور جداگانه دایرگردیده بود، لوی پاسوال محمد سالم احساس معاون معینیت ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله با بیان اینکه تغیر و تبدیلی در نهاد های دولتی یک اصل می باشد، گفت که جهت بهبود امنیت در کشور و لزوم دید رهبری وزرات امورداخله این تقرری ها صورت گرفته که توقع می رود در تامین امنیت مردم مفید واقع شود.

همچنان مل پاسوال شاه ولی صافی، معاون و سرپرست معینیت پالیسی و استراتیژی وزارت امورداخله، سمونوال عبدالروف ارزگانی، قوماندان جدید امنیه ولایت لغمان را طی محفلی که در آن محمد آصف ننگ، والی ولایت لغمان، وکلای شورای ولایتی لغمان، شماری از متنفذین و بزرگان قوم آن ولایت حضور داشتند به منسوبین قوماندانی امنیه ولایت لغمان معرفی نمود.

معاون و سرپرست معینیت پالیسی حین معرفی قوماندان جدید امنیه ولایت لغمان  از کارکرد قوماندان  پیشین آن ولایت درعرصه های مختلف قدردانی نموده گفت که، این تغیرات وتبدیلات به هدف آوردن اصلاحات و بهبود در امورات کاری ادارات میباشد.

آقای صافی، به تمام منسوبین قوماندانی امنیه ولایت لغمان گفت که در راستای تامین امنیت انتخابات، سایت های انتخاباتی، مراکز رایدهی، کارمندان و دفاتر کمیسیون انتخابات بیشترین تلاش را نمایند.

در پایان قوماندانان جدیدالتقرر ولایات یاد شده ازاعتماد رهبری وزارت امورداخله قدردانی نموده گفتند که در راستای تطبیق برنامه های امنیتی، تنفیذ قانون وخدمت به مردم در ولایات مربوطه از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نخواهند کرد.