وزیر امورداخله امروز در نشست مشترکی که با مسئولین سیستیکا داشت، پیرامون چگونگی مصارف بودجه سال مالی بحث نمودند


در این جلسه که به ریاست وزیر امورداخله و به اشتراک مسئولین واحد های بودجوی این وزارت و مسئولین قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان (سیستیکا) دایر گردیده بود روی موضوعات مختلف از جمله مصارف بودجوی، مبارزه با فساد، شفافیت و حسابدهی در بخشهای مختلف، برنامه های آموزشی، فراهم سازی تسهیلات برای پولیس زن و انکشاف تعلیمات آنان، گزارشات مصارف روغنیات و سایر تجهیزات که به مصرف رسیده بحث نمودند.

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله کشور ضمن اشاره به اهمیت شفافیت و حساب دهی در مصرف بودجه این وزارت گفت که به هر میزانی که در روند تنظیم، مصرف و گزارش دهی بودجه شفافیت بیشتر شود، به همان اندازه موثریت برنامه ها بیشتر می گردد و اعتماد کشور ها و نهاد های کمک کننده به پولیس ملی نیز افزایش خواهد یافت.

وزیر امورداخله، برهماهنگی بیشتر مسئولین واحد های بودجوی وزارت امورداخله با قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان تاکید نموده گفت که تمام مسئولین ادارات به خصوص مسئولین واحد های بودجوی در راستای مصرف بودجه با همکاران بین المللی مشترکاً کار نموده و از پیشرفتهای شان رهبری وزارت امورداخله را گزارش دهند.

همچنان جمع بندی و ارزیابی فعالیت ها و پیشرفت های بودجوی ادارات وزارت امورداخله در ربع اول سال مالی نیز شامل اجندای نشست امروز بود و مسئولین گزارش پیشرفتهای شان را به جلسه ارایه نمودند