ویس احمد برمک، وزیر امورداخله شام امروز در دفتر کارش با عبدالحی نعمتی، والی ولایت بغلان دیدار کرد.


در این دیدار روی تامین امنیت ولایت بغلان و هماهنگی نیروهای پولیس با سایر نهاد های ملکی و نظامی مستقر در ولایت بغلان بحث نمودند.

والی ولایت بغلان ازهمکاری وهمآهنگی میان ادارات ملکی ونظامی درین ولایت اطمینان داده افزود که مردم ولایت بغلان ازعملکرد نیروهای امنیتی ودفاعی، به ویژه از زحمات شبانه روزی پولیس ملی درجهت جلوگیری از فعالیت های تروریستی دراین ولایت قدردانی می نمایند.  

در همین حال وزیرامورداخله همکاری مردم با نهاد های امنیتی را درجهت بهبود امنیت ارزشمند عنوان کرده تصریح نمود که پولیس ملی به مثابه ی فرزندان صدیق مردم آماده هرگونه قربانی در جهت آرامش وآسایش مردم افغانستان هستند.