سترپاسوال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی با مسئول عمومی بخش انتخابات و مشاور ارشد یوناما در امور پولیس دیدار نمود.


درین دیدار معین ارشد امور امینتی در رابطه آماده گی نیروهای امنیتی در تامین امنیت مراکز رای دهی و ثبت نام رای دهنده گان به هیئت متذکره معلومات داده گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی با همکاری مردم آماده گی کامل دارند تا در برگزاری این پروسه ملی سهم فعال و ارزنده خویش را در سراسر کشور ایفا نمایند .

معین ارشد امور امنیتی در مورد پلان دقیق و نشست های مکرر هیئت رهبری سکتور های امنیتی و دفاعی با کمیسیون مستقل انتخابات در تأمین امنیت محلات ثبت نام و مراکز رای دهی به هیئت متذکره یاد آور شده اطمینان داد که انتخابات در فضای صلح و امنیت برگزار میگردد، چالش های موجوده که در برابر آن قرار دارد مرفوع و مردم میتواند که درین پروسه اشتراک نمایند.

متعاقباً هیئت متذکره از دست اورد های نیروهای امنیتی و توانائی آنها در مبارزه علیه هراس افگنان و تأ مین امنیت مراکز رای دهی اظهار سپاس نموده و بر همکاری خویش های شان در راستای برگزاری انتخابات اطمینان دادند.