ویس احمد برمک، وزیر امورداخله کشور امروز در دفتر کارش با اقای ادیم چاکیجی، معاون پولیس ترکیه که در رائس یک هیئت بلند رتبه پنج نفری پولیس آن کشور به کابل آمده اند دیدار کرد.

در این دیدار که سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور نیز حضور داشت روی ضوعات مختلف از جمله همکاری های دو جانبه در راستای مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر و مشکلات مهاجرین افغانستان در ترکیه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله بر همکاریهای متقابل میان وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان با وزارت داخله ترکیه در بخشهای مختلف به خصوص در راستای مبارزه با تروریزم و مواد مخدر تاکید نمود.

وزیر امورداخله نیز در مورد حل مشکلات مهاجرین افغانستان در کشور ترکیه اشاره نموده تصریح کرد که به خاطر رفع چالشهای مهاجرین نیاز است که روی یک میکانیزم کار شود تا در پرتو آن به مشکلات مهاجرین افغانستان در آن کشور رسیدگی لازم صورت گیرد.

پس از دیدار وزرای داخلهء جمهوری اسلامی افغانستان و ترکیه در هفته جاری در کابل این دومین هیئت بلند رتبه است که از وزارت داخله کشور ترکیه به کابل آمده و روی همکاریهای متقابل با مسئولین وزارت امورداخله صحبت های داشته اند.

این هیئت  در سفر سه روزه شان به کابل، از بخش های مختلف ادارات پولیس دیدن مینمایند و به هدف گسترش همکاری های دو جانبه میان پولیس افغانستان و پولیس ترکیه، قرار است با مسئولین ادارات مختلف وزارت امورداخله دیدار های داشته باشند.