نشست امنیتی امروز در وزارت امورداخله برگزار شد


دراین نشست که روسا و جنرالان وزارت امورداخله حضور داشتند روی تامین امنیت مطمئن روز های نوروز، رسیدگی به حقوق ورثه شهدای پولیس ملی ، انتقال نیروهای قطعات نظم عامه به وزارت دفاعی ملی  و سایر موضوعات مهم امنیتی بحث صـــــورت گرفت.

لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وسرپرست وزارت امورداخله که ریاست این نشست را به عهده داشت، به مسؤلین هدایت داد تا در راستای تامین امنیت مطمین مردم در روز های  سال نو توجه خاص نموده تا شهروندان مراسم عنعنوی نوروز را در سراسر کشور در فضای صلح و امنیت سپری نمایند.

معاون اول و سرپرست وزارت امورداخله بر اکمال پرسونل در بست های کمبود قوماندانی های امنیه ولایات به مسؤلین هدایت داده و جهت سرکوبی تروریستان بر ادامه عملیات های ضد هراس افگنانه نیز تاکید کرد.

سپس مسؤلین ادارات وزارت امورداخله از کارکرد شان  به معاون اول وزارت امور داخله باالنوبه گزارش ارایه نموده و بر عملی نمودن هدایت مشخص معاون اول وزارت امورداخله اطمینان دادند.