حضور زنان در پولیس نیاز مبرم جامعه بوده و وزارت امورداخله تلاش می نماید تا روند جذب زنان را به صفوف پولیس ساده تر سازد

 
این نکته را ویس احمد برمک، وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان امروز در محفل فراغت نزدیک به 250 تن افسران و ساتنمنان پولیس زن که در اکادمی پولیس سیواس کشور ترکیه برگزار شده بود، اظهارداشت. وی گفت: حضور زنان در صفوف پولیس ملی با در نظرداشت مسایل فرهنگی و دینی در کشور، حایز اهمیت بوده و وزارت امورداخله تلاش می نماید تا روند جذب زنان را به صفوف پولیس نسبت به گذشته ساده تر سازد.
 
وزیر امورداخله کشور، افزود که هیچ نوع آزار و اذیت زنان در صفوف پولیس ملی برای رهبری وزارت امورداخله قابل تحمل نمیباشد و با مرتکبین آن برخورد جدی صورت میگیرد.
 
آقای برمک اضافه کرد: "ما تلاش میکنیم تا بیشتر از پیش فضای مصؤن کاری را در صفوف پولیس و بخش های مختلف وزارت امورداخله برای پولیس زن ایجاد نماییم."
 
وزیر امورداخله خطاب به فارغان اکادمی سیواس گفت: "به خاطر تعینات شما در بست های مناسب یک کمیته خاص را ایجاد نموده ام و شخصاً از اجراآت آن نظارت مینمایم و شما را در مناطق امن در بخشهای اداری تعین می نمایم و تمام حقوق و امتیازات شما بعد از این به وجه احسن اجراء خواهد شد."
 
وزیر امورداخله از همکاری های کشور جاپان، اداره انکشافی سازمان ملل متحد و کشور ترکیه در خصوص آموزش و ظرفیت سازی پولیس ملی افغانستان قدر دانی نموده و خواهان ادامه همکاری های بیشتر آنان در این راستا شد.
 
در این محفل نماینده اداره همکاری های بین المللی کشور جاپان، نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد، و شماری از مسئولین بلند رتبه ملکی و نظامی ترکیه نیز حضور داشتند.
قابل یاد آوریست که این منسوبین پولیس ملی پس از آموزش یک دوره چهار ماهه اسناد فراغت بدست آوردند.