وزیر امورداخله، امروز در دفتر کارش با خانم نیکولا ماری گوردون، سفیر کشور آسترالیا مقیم کابل، دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا ویس احمد برمک، وزیر امورداخله از پلان استراتیژیک وزارت امورداخله که نشان دهنده دور نمای انکشافی و مسیر کاری این وزارت در چهار سال آینده میباشد به سفیر کشور آسترالیا معلومات داده گفت: "یک بخش این پلان آوردن اصلاحات بنیادی در چوکات وزارت امورداخله است و این برنامه در اولویت های کاری وزارت امورداخله قرار دارد.

آقای برمک، با بیان اینکه که اصلاحات بنیادی و ریفورم در حال حاضر از شهر کابل عملاً آغاز گردیده و مردم به زودی شاهد تغیرات مثبت در این راستا خواهد بود تصریح کرد که این برنامه به  تدریج در تمام کشور نیز تطبیق میگردد.

وزیر امورداخله از همکاری های کشور آسترالیا در بیشتر از یک و نیم دهه  گذشته در بخش های مختلف به پولیس ملی افغانستان، ابراز امتنان نموده و خواهان تداوم همکاری بیشتر کشور آسترالیا با پولیس ملی گردید.

سپس خانم نیکولا ماری گوردون، سفیر کشور آسترالیا مقیم کابل، ضمن حمایت از برنامه های اصلاحی وزارت امورداخله گفت: "ما از تمامی برنامه های وزارت امورداخله که متضمن بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان باشد استقبال مینمائیم."

سفیر آسترالیا همچنان بر تداوم کمک های کشورش برای تجهیز پولیس ملی افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع تعهد کرد.