یک مقدار مواد مخدر، مختلف النوع امروز از سوی مسئولین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله حریق گردید.


مقدار ده تُن مواد مخدر، شامل مشروبات الکولی، هیرویین، تریاک، شیشه، چرس، مورفین، تابلیت (K) و مقداری از مواد کیمیاوی که در جریان دوازده ماه گذشته توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر و سایر ارگانهای کشفی ضبط گردیده بود امروز با اشتراک ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور، پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، داکتر غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایای لوی سارنوالی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، مشاورین نیروهای حمایت قاطع و نمایندگان سفارت خانه های خارجی مقیم کابل و تعدادی از روسای ارگان های مربوط در کابل حریق گردید.
ابتدا پاسوال عبدالخلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله گزارش کاری خویش را به وزیر امورداخله ارایه نموده گفت که در سال جاری مسولین مبارزه با مواد مخدر به تعداد 870 تن قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کرده که 7 تن آنان مشهورترین قاچاقبران مواد مخدر در منطقه بودند.
در همین حال ویس احمد برمک وزیر امور داخله با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر در اولویت برنامه های این وزارت قرار دارد گفت، مبارزه جدی با مواد مخدر،گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر، جلوگیری از کشت، ترافیک و قاچاق مواد مخدر بخشی از پلان استراتیژیک وزارت امورداخله بوده که در این راستا پولیس دست آورد های چشمگیری داشته است.
 وزیر امورداخله افزود، مواد مخدر یکی از منابع مهم تمویل ترویستان بوده که گروپ های جرایم سازمان یافته با استفاده از این منابع دست به جنایت میزنند.
همچنان وزیر امور داخله به تمام گروپ های مسلح غیر مسؤل هشدار داده گفت که به زودی خلع سلاح این افراد آغاز میگردد و آنعده از افرادیکه از موتر های شیشه سیاه و پلیت های جعلی استفاده مینمایند خود را مطابق قانون عیار سازند  در غیر آن با ایشان مطابق قانون برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
سپس پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت؛ مواد مخدر یک سونامی خاموش بوده که جوانان کشور ما را نابود میسازد، وزارت مبارزه با مواد مخدر منحیث نهاد پالیسی ساز در همکاری با سایر ادارات مربوطه برای از بین بردن مواد مخدر متعهد بوده و ما نیز از پلان چهار ساله وزارت امور داخله استقبال نموده و آنرا اقدام مهم در امر مبارزه با مواد مخدر میدانیم.
همچنان داکتر غلام حیدر علامه مرستیال لوی حارنوالی در امور تعقیب قضایا صحبت نموده گفت امروز خرسند هستم که در مراسم حریق مواد مخدر و خانمان سوز که سبب از بین بردن مردم و جامعه ما میگردد اشتراک نموده و از همکاری لوی حارنوالی در قسمت رسیدگی به دوسیه های مواد مخدر اطمینان میدهم.
در اخیر شماری از منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدر و قطعات خاص که در وظایف شان موفق درخشیده اند از سوی رهبری وزارت امورداخله مورد تقدیر قرار گرفتند.