نشست امنیتی امروز در وزارت امورداخله تدویر گردید

 
در این نشست معینان، جنرالان و روئسای عمومی وزارت امورداخله اشتراک داشتند لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله که ریاست این نشست را به عهده داشت روی رسیدگی به مشکلات و چالشهای فرا راه نیروهای پولیس ملی در مرکز و ولایات کشور، تامین امنیت شهر کابل و سایر ولایات کشور بحث صورت گرفت.
لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله به مسئولین کشفی و استخباراتی هدایت داد که به منظور بهتر شدن امنیت و کاهش جرایم در سراسر کشور به خصوص در شهر کابل فعالیت های شان را بیشتر ساخته و درجهت شناسایی و بازداشت مجرمین به ویژه سارقین وسایط که در این اواخر نگرانی شهروندان کابل را افزایش داده است اقدام نمایند.
آقای بارکزی با اشاره بر اصل شایسته سالاری در ادارات وزارت امورداخله به مسئولین تاکید کرد که مطابق هدایت وزیر امورداخله مبنی بر آوردن اصلاحات بنیادی در ادارات این وزارت، در شناسایی و انتخاب کدر های شایسته و وطن دوست در صفوف پولیس ملی به اساس لیاقت و شایستگی آنان گزینش صورت گیرد.
در اخیر مسئولین، هریک گزارش کار کرد شان را به جلسه ارایه نمودند که معاون اول وزارت امورداخله بعداز استماع آن جهت رسیدگی به نیازها و چالشهای نیروهای پولیس در مرکز و ولایات کشور به مسئولین زیربط هدایات لازم داد.