تعلیم و تربیه پولیس سرحدی میدان هوایی نمادی از عزت، غرور، آیینه پولیس ملی و هویت مردم افغانستان است!

سترپاسوال مرادعلی‌مراد معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، این مطلب را حین معرفی قومندان جدید میدان هوایی بین المللی حامدکرزی بیان داشت که میدان هوایی گذرگاه فرهنگ مردم افغانستان است و روزانه این فرهنگ توسط نیروهای میدان هوایی برای اقشار مختلف جامعه و جهان به نمایش گذاشته می‌شود.
او تعلیم و تربیه، برخورد مسوولانه، رفتار و سلوک نیروهای سرحدی میدان هوایی را آیینه تمام‌نمای نیروهای پولیس ملی و مردم افغانستان عنوان کرده، تاکید نمود که مسوولان امنیتی میدان هوایی باید از کردار نیک، دانش مسلکی و آگاهی سیاسی دیپلماسی برخوردار باشند.
معین ارشد امور امنیتی همچنان اضافه نمود که مسوولیت نیروهای پولیس سرحدی میدان هوایی با توجه به سطح تهدیدات، حضور گروه‌ها و باندهای مافیای، قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد سنگین بوده و بر رفتار، انسجام و هماهنگی کاری این نیروها تاکید نمود.
مل پاسوال سیدآقا روحانی قومندان میدان هوایی حامدکرزی در مراسم معرفی قومندان جدید این میدان طی صحبت بیان داشت که برای تامین امنیت و خدمت برای کشور آماده اجرای وظیفه در هر گوشه‌ی از افغانستان می‌باشد.
همچنان مل پاسوال عبدالله عازم، قومندان جدید میدان هوایی بین‌المللی حامدکرزی ، ضمن سپاس‌گزاری از اعتماد رهبری وزارت امورداخله و حکومت وحدت ملی بیان داشت که در تنفیذ قانون تلاش شبانه روزی خواهند کرد.