وزارت امورداخله تلاش دارد بر خورد و شیوه رفتار پولیس را با شهروندان کشور بر مبنایی ارزش های انسانی واسلامی عیار سازد

این مطلب را ویس احمد برمک وزیر امورداخله کشور امروز در جریان سخنرانی اش که در مراسم تجلیل از روز بین المللی حقوق بشر در کابل با اشتراک مقامات بلند پایه حکومت افغانستان وکمیسیون مستقل حقوق بشر تدویر گردیده بود بیان داشت.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله افزود که تامین عدالت اجتماعی ودسترسی شهروندان به حقوق شان یکی از اولویت های اساسی حکومت افغانستان بوده که بعد از این بصورت هر چه بهتر به تمامی دوسیه های حقوقی که توسط ادارات مربوط به این وزارت محول میگردد رسیده گی به موقع صورت خواهد گرفت .
وزیر امور داخله به کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت تامین عدالت اجتماعی ورسیده گی به تمامی دوسیه های حقوق شهروندان اطمینان داده افزود،که ما تلاش خواهیم نمود تا برخورد وشیوه رفتار پولیس را بر مبنایی ارزش های انسانی واسلامی عیار ساخته وفاصله میان شهروندان کشور وپولیس را باهم نزدیک سازیم تا مردم بالای پولیس ملی اعتماد داشته واین نیروها را حامی تامین عدالت اجتماعی بدانند.
آقای برمک گفت در کشور های بعد از جنگ بخاطر تامین عدالت اجتماعی یک سلسله مشکلات وجود دارد که به منظور رسیده گی بصورت بهتر به این قضایا لازم است که وزارت امورداخله پولیس ملی افغانستان را با تمامی تجهیزات ووسایل پیشرفته که پاسخگوی تمامی چالشهای موجود باشد مجهز سازد تا این نیروها بتوانند جلوناقضین حقوق شهروندان را گرفته و با آنان مطابق قانون رفتار نمایند.